จองการอบรมและปฏิบัติธรรม
 
ดาวน์โหลดเอกสารการจองอบรม
เมื่อผู้บริหารลงนามแล้ว ให้สแกนส่งมาทางอีเมล์
mcukaiwaisai@gmail.com
พระมหาวิชาญ สุวิชาโน charnb008@gmail.com
พระณรงค์เดช อธิมุตโต stain2548@hotmail.com โทร. 08 1446 5095
คุณราตรี รัตนโสภา ch.koki2555@gmail.com
ข้อมูลหน่วยงาน/องค์กรที่จองอบรม
หน่วยงาน/องค์กร:
*
   
ที่อยู่  
เลขที่:
หมู่ที่:
หมู่บ้าน:
ตรอก/ซอย:
ถนน:
ตำบล/แขวง: *
อำเภอ/เขต: *
จังหวัด:
รหัสไปรษณีย์: *
โทรศัพท์:
โทรสาร:
   
ผู้ประสานงาน  
ชื่อ-นามสกุล: *
โทรศัพท์: *
อีเมล์: *
กรุณาใช้อีเมล์ที่มีอยู่จริง เพื่อรับข้อมูลข่าวสารจากพระอาจารย์
หากไม่มีอีเมล์ กรุณาสมัครที่นี่
Facebook:
ไลน์ ไอดี:
ประเภทผู้อบรม
นักเรียน
นักศึกษา
ครู-อาจารย์
เจ้าหน้าที่
พนักงาน
อื่นๆ  
หลักสูตร
เลือกหลักสูตร:
พระวิทยากรที่ต้องการ:
รูป *
วันที่อบรม
วันเริ่มต้น:
วันสิ้นสุด:
รวมระยะเวลา: วัน
เวลา: เช่น 09.00 น.-19.00 น. เป็นต้น
ข้อมูลเบื้องต้นและวัตถุประสงค์เด่นชัดในการจัดอบรม
  กรุณาระบุวัตถุประสงค์อย่างน้อย 1 ข้อ
ข้อที่ 1. *
ข้อที่ 2.
ข้อที่ 3.
สถานที่ต้องการจัดอบรม
 
มหาจุฬาฯ วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เลขที่ ๗๙ หมู่ ๑ ถนนพหลโยธิน หลักกิโลเมตรที่ ๕๕ ตำบลลำไทร อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา  รหัสไปรษณีย์ ๑๓๑๗๐
โทรศัพท์ ๐-๓๕๒๔-๘๐๐๐ ต่อ ๘๓๙๐ โทรสาร ๐-๓๕๒๔-๘๐๓๔


ในการติดต่อเพื่อจัดกิจกรรม โปรดปฏิบัติตามขั้นตอน ดังนี้
1.ให้หน่วยงาน/สถาบัน/สถานศึกษาที่จะจัดอบรมหรือปฏิบัติธรรม ติดต่อประสานงานในการจองสถานที่และค่าใช้จ่ายบำรุงสถานที่ตามอัตราที่มหาวิทยาลัยกำหนดที่ กลุ่มงงานบริการฝึกอบรม โทร.035248008 หรือ โทร.0863662969
   ให้เสร็จเรียบร้อยก่อน
2.เมื่อตกลงวัน เวลา สถานที่และค่าใช้จ่ายแล้ว ให้ประสานงานกับพระวิทยากรเพื่อจัดทำกำหนดการต่อไป
3.จัดทำหนังสือขอใช้สถานที่ และขอวิทยากรมาถึงอธิการบดี
วัดทิพย์สุคนธาราม อําเภอห้วยกระเจา จังหวัดกาญจนบุรี
มูลนิธิสวนธรรมศรีปทุม จ.ปทุมธานี
มูลนิธิสวนธรรมศรีปทุม จ.ปทุมธานี
วัดอโยธยา ต.หันตรา จ.พระนครศรีอยุธยา
มหาจุฬาฯ วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา
วัดทิพย์สุคนธาราม อําเภอห้วยกระเจา จังหวัดกาญจนบุรี
ค่ายนครริมขอบฟ้า เมืองโบราณ จ.สมุทรปราการ
กำหนดเอง โปรดระบุ
 
พระวิทยากรที่ติดต่อประสานงาน (ถ้าทราบ)
พระวิทยากร:
โทรศัพท์:
อีเมล์:
 
 
 
 
 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
เว็บไซต์และข้อมูลของโรงเรียนทุกโรงเรียนในเว็บไซต์นี้ สงวนลิขสิทธิ์ การนำข้อมูลไปใช้ประโยชน์อื่นใด
ต้องได้รับการอนุญาต จากเจ้าของเว็บไซต์ก่อนเสมอ
 
สคูลจ๊อบ สมัครครู ประกาศรับสมัครครู สมัครงานโรงเรียน www.schooljob.in.th
คลิกเพื่อสมัครเป็นครู