ตามที่มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย (มจร.) ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ได้ดำเนินงานตรวจเยี่ยมประเมินโรงเรียนวิถีพุทธ เพื่อรับรางวัลโรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำ รุ่นที่ ๖ ประจำปี ๒๕๕๘ เพื่อพัฒนาให้เป็นแบบอย่างที่ดีในการจัดการศึกษาแนวพุทธแก่โรงเรียนอื่น ต่อไป
      บัดนี้ คณะกรรมการได้ดำเนินการคัดเลือกโรงเรียนที่สมควรได้รับรางวัลเรียบร้อยแล้ว จึงขอประกาศให้โรงเรียน ต่อไปนี้ เป็นโรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำ รุ่นที่ ๖ ประจำปี ๒๕๕๘ ดังนี้
 ลำดับ  ชื่อโรงเรียน สังกัด ประเภทโรงเรียน
101  โรงเรียนบ้านท่าเสา สพป.ระยอง เขต1 โรงเรียนวิถีพุทธชั้น รุ่นที่ 6 ปี พ.ศ.2558
102  โรงเรียนโพธิสารพิทยากร สพม.เขต 1 กรุงเทพมหานคร โรงเรียนวิถีพุทธชั้น รุ่นที่ 3 ปี พ.ศ.2555
103  โรงเรียนเทิงวิทยาคม สพม.เขต 36 เชียงราย โรงเรียนวิถีพุทธชั้น รุ่นที่ 6 ปี พ.ศ.2558
104  โรงเรียนนิคมสร้างตนเองพิมาย 3 สพป.นครราชสีมา เขต7 โรงเรียนวิถีพุทธชั้น รุ่นที่ 6 ปี พ.ศ.2558
105  โรงเรียนอนุบาลควนขนุน สพป.พัทลุง เขต1 โรงเรียนวิถีพุทธชั้น รุ่นที่ 7 ปี พ.ศ.2559
106  โรงเรียนบ้านโนนบากมิตรภาพที่ 83 สพป.อุบลราชธานี เขต5 โรงเรียนวิถีพุทธชั้น รุ่นที่ 9 ปี พ.ศ.2561
107  โรงเรียนบ้านแขมเจริญ สพป.อุบลราชธานี เขต5 โรงเรียนวิถีพุทธชั้น รุ่นที่ 9 ปี พ.ศ.2561
108  โรงเรียนบ้านหนองขี้เห็น สพป.อุบลราชธานี เขต5 โรงเรียนวิถีพุทธชั้น รุ่นที่ 6 ปี พ.ศ.2558
109  โรงเรียนบ้านห้วยทราย สพป.อุบลราชธานี เขต5 โรงเรียนวิถีพุทธชั้น รุ่นที่ 4 ปี พ.ศ.2556
110  โรงเรียนปทุมมาศวิทยา สพป.สุรินทร์ เขต2 โรงเรียนวิถีพุทธชั้น รุ่นที่ 4 ปี พ.ศ.2556
111  โรงเรียนบ้านบางริ้น สพป.ระนอง เขต1 โรงเรียนวิถีพุทธชั้น รุ่นที่ 9 ปี พ.ศ.2561
112  โรงเรียนปรางค์กู่ สพม.เขต 28 ศรีสะเกษ โรงเรียนวิถีพุทธชั้น รุ่นที่ 4 ปี พ.ศ.2556
113  โรงเรียนนาดูนประชาสรรพ์ สพม.เขต 26 มหาสารคาม โรงเรียนวิถีพุทธชั้น รุ่นที่ 7 ปี พ.ศ.2559
114  โรงเรียนวัดโขดหินมิตรภาพที่ 42 สพป.ระยอง เขต1 โรงเรียนวิถีพุทธชั้น รุ่นที่ 8 ปี พ.ศ.2559
115  โรงเรียนวัดทุ่งน้อย สพป.นครปฐม เขต2 โรงเรียนวิถีพุทธชั้น รุ่นที่ 7 ปี พ.ศ.2559
116  โรงเรียนสังขะวิทยาคม สพป.สุรินทร์ เขต3 โรงเรียนวิถีพุทธชั้น รุ่นที่ 2 ปี พ.ศ.2554
117  โรงเรียนบ้านนายอ สพป.สกลนคร เขต3 โรงเรียนวิถีพุทธชั้น รุ่นที่ 4 ปี พ.ศ.2556
118  โรงเรียนบ้านคลองสมบูรณ์ สพป.นครสวรรค์ เขต2 โรงเรียนวิถีพุทธชั้น รุ่นที่ 4 ปี พ.ศ.2556
119  โรงเรียนวัดหนองมะขาม สพป.นครสวรรค์ เขต2 โรงเรียนวิถีพุทธชั้น รุ่นที่ 1 ปี พ.ศ.2553
120  โรงเรียนฝายหินประชารักษ์ สพป.หนองบัวลำภู เขต1 โรงเรียนวิถีพุทธชั้น รุ่นที่ 8 ปี พ.ศ.2560
121  โรงเรียนวัดสุคันธาวาส สพป.สมุทรปราการ เขต2 โรงเรียนวิถีพุทธชั้น รุ่นที่ 9 ปี พ.ศ.2561
122  โรงเรียนบ้านห้วยข่าโนนสมบูรณ์ สพป.หนองบัวลำภู เขต1 โรงเรียนวิถีพุทธชั้น รุ่นที่ 8 ปี พ.ศ.2560
123  โรงเรียนบ้านป่าวิไล(สโมสรไลออนส์จันทบุรีอุปถัมภ์) สพป.จันทบุรี เขต2 โรงเรียนวิถีพุทธชั้น รุ่นที่ 7 ปี พ.ศ.2559
124  โรงเรียนแร่วิทยา สพม.เขต 33 สุรินทร์ โรงเรียนวิถีพุทธชั้น รุ่นที่ 9 ปี พ.ศ.2561
125  โรงเรียนสันป่าตองวิทยาคม สพม.เขต 34 เชียงใหม่ โรงเรียนวิถีพุทธชั้น รุ่นที่ 4 ปี พ.ศ.2556
126  โรงเรียนเนกขัมวิทยา สพม.เขต 8 ราชบุรี โรงเรียนวิถีพุทธชั้น รุ่นที่ 7 ปี พ.ศ.2559
127  โรงเรียนรัตนบุรี สพม.เขต 33 สุรินทร์ โรงเรียนวิถีพุทธชั้น รุ่นที่ 6 ปี พ.ศ.2558
128  โรงเรียนหันคาพิทยาคม สพม.เขต 5 ชัยนาท โรงเรียนวิถีพุทธชั้น รุ่นที่ 7 ปี พ.ศ.2559
129  โรงเรียนกัลยานิวัฒนา ๑ สพป.พิษณุโลก เขต3 โรงเรียนวิถีพุทธชั้น รุ่นที่ 4 ปี พ.ศ.2556
130  โรงเรียนศรีโกสุมวิทยามิตรภาพที่209 สพป.มหาสารคาม เขต3 โรงเรียนวิถีพุทธชั้น รุ่นที่ 5 ปี พ.ศ.2557
131  โรงเรียนบ้านนกงาง สพป.ระนอง เขต1 โรงเรียนวิถีพุทธชั้น รุ่นที่ 4 ปี พ.ศ.2556
132  โรงเรียนวัดบางพลีใหญ่ใน สพป.สมุทรปราการ เขต2 โรงเรียนวิถีพุทธชั้น รุ่นที่ 8 ปี พ.ศ.2560
133  โรงเรียนบ้านหนองหว้า สพป.นครราชสีมา เขต6 โรงเรียนวิถีพุทธชั้น รุ่นที่ 6 ปี พ.ศ.2558
134  โรงเรียนบ้านสร้าง (สำริต ภู่เงินอนุสรณ์) สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต1 โรงเรียนวิถีพุทธชั้น รุ่นที่ 9 ปี พ.ศ.2561
135  โรงเรียนถ่อนวิทยา สพม.เขต 21 หนองคาย โรงเรียนวิถีพุทธชั้น รุ่นที่ 7 ปี พ.ศ.2559
136  โรงเรียนบ้านเสี้ยว(ท่าวังผา) สพป.น่าน เขต2 โรงเรียนวิถีพุทธชั้น รุ่นที่ 8 ปี พ.ศ.2560
137  โรงเรียนบ้านห้วยทราย สพป.เชียงราย เขต1 โรงเรียนวิถีพุทธชั้น รุ่นที่ 2 ปี พ.ศ.2554
138  โรงเรียนวันครู 2502 สพป.นครราชสีมา เขต6 โรงเรียนวิถีพุทธชั้น รุ่นที่ 7 ปี พ.ศ.2559
139  โรงเรียนบ้านหนองจานใต้ สพป.นครราชสีมา เขต7 โรงเรียนวิถีพุทธชั้น รุ่นที่ 5 ปี พ.ศ.2557
140  โรงเรียนพิบูลวิทยาลัย สพม.เขต 5 ลพบุรี โรงเรียนวิถีพุทธชั้น รุ่นที่ 6 ปี พ.ศ.2558
141  โรงเรียนวัดกู่สามัคคี สพป.นครราชสีมา เขต6 โรงเรียนวิถีพุทธชั้น รุ่นที่ 6 ปี พ.ศ.2558
142  โรงเรียนบ้านปอบิด สพป.นครราชสีมา เขต6 โรงเรียนวิถีพุทธชั้น รุ่นที่ 4 ปี พ.ศ.2556
143  โรงเรียนสะพานที่ 3 สพป.พิษณุโลก เขต1 โรงเรียนวิถีพุทธชั้น รุ่นที่ 8 ปี พ.ศ.2560
144  โรงเรียนบ้านดอนแก้ว สพป.ลำปาง เขต3 โรงเรียนวิถีพุทธชั้น รุ่นที่ 5 ปี พ.ศ.2557
145  โรงเรียนบ้านหัวรัง สพป.กำแพงเพชร เขต2 โรงเรียนวิถีพุทธชั้น รุ่นที่ 6 ปี พ.ศ.2558
146  โรงเรียนร่มธรรมานุสรณ์ สพม.เขต 21 หนองคาย โรงเรียนวิถีพุทธชั้น รุ่นที่ 8 ปี พ.ศ.2560
147  โรงเรียนไชยบุรีวิทยาคม สพม.เขต 22 นครพนม โรงเรียนวิถีพุทธชั้น รุ่นที่ 6 ปี พ.ศ.2558
148  โรงเรียนบ้านคลองมะนาว สพป.ตราด เขต1 โรงเรียนวิถีพุทธชั้น รุ่นที่ 5 ปี พ.ศ.2557
149  โรงเรียนบ้านนาแค สพป.อุดรธานี เขต4 โรงเรียนวิถีพุทธชั้น รุ่นที่ 7 ปี พ.ศ.2559
150  โรงเรียนคลองขวาง สพป.ตราด เขต1 โรงเรียนวิถีพุทธชั้น รุ่นที่ 7 ปี พ.ศ.2559
151  โรงเรียนบ้านเพิ่ม(อรุโณอุปถัมภ์) สพป.อุดรธานี เขต4 โรงเรียนวิถีพุทธชั้น รุ่นที่ 4 ปี พ.ศ.2556
152  โรงเรียนบางเสด็จวิทยาคม สพม.เขต 5 อ่างทอง โรงเรียนวิถีพุทธชั้น รุ่นที่ 7 ปี พ.ศ.2559
153  โรงเรียนบ้านแม่สวรรค์หลวง สพป.แม่ฮ่องสอน เขต2 โรงเรียนวิถีพุทธชั้น รุ่นที่ 7 ปี พ.ศ.2559
154  โรงเรียนวัดห้วงกระได สพป.พิษณุโลก เขต1 โรงเรียนวิถีพุทธชั้น รุ่นที่ 9 ปี พ.ศ.2561
155  โรงเรียนคลองยางประชานุสรณ์ สพม.เขต 13 กระบี่ โรงเรียนวิถีพุทธชั้น รุ่นที่ 6 ปี พ.ศ.2558
156  โรงเรียนบ้านพระเสาร์(สามัคคีวิทยาคม) สพป.ยโสธร เขต1 โรงเรียนวิถีพุทธชั้น รุ่นที่ 5 ปี พ.ศ.2557
157  โรงเรียนบ้านเขาหิน (นิกรราษฎร์บำรุง) สพป.ชลบุรี เขต3 โรงเรียนวิถีพุทธชั้น รุ่นที่ 8 ปี พ.ศ.2560
158  โรงเรียนบ้านเขาหิน (นิกรราษฎร์บำรุง) สพป.ชลบุรี เขต3 โรงเรียนวิถีพุทธชั้น รุ่นที่ 8 ปี พ.ศ.2560
159  โรงเรียนบ้านหนองเกิด สพป.ลำพูน เขต1 โรงเรียนวิถีพุทธชั้น รุ่นที่ 6 ปี พ.ศ.2558
160  โรงเรียนดอนมดแดง (บ้านดงบัง) สพป.อุบลราชธานี เขต1 โรงเรียนวิถีพุทธชั้น รุ่นที่ 7 ปี พ.ศ.2559
161  โรงเรียนบ้านผาแก้ว สพป.อุบลราชธานี เขต1 โรงเรียนวิถีพุทธชั้น รุ่นที่ 7 ปี พ.ศ.2559
162  โรงเรียนอนุบาลบางกรวย(วัดศรีประวัติ) สพป.นนทบุรี เขต1 โรงเรียนวิถีพุทธชั้น รุ่นที่ 6 ปี พ.ศ.2558
163  โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก สพป.พิษณุโลก เขต1 โรงเรียนวิถีพุทธชั้น รุ่นที่ 7 ปี พ.ศ.2559
164  โรงเรียนนางแดดวังชมภูวิทยา รัชมังคลาภิเษก สพม.เขต 30 ชัยภูมิ โรงเรียนวิถีพุทธชั้น รุ่นที่ 8 ปี พ.ศ.2560
165  โรงเรียนบ้านเขาชีจรรย์ สพป.ชลบุรี เขต3 โรงเรียนวิถีพุทธชั้น รุ่นที่ 8 ปี พ.ศ.2560
166  โรงเรียนบ้านด้ามพร้า สพป.อุบลราชธานี เขต1 โรงเรียนวิถีพุทธชั้น รุ่นที่ 7 ปี พ.ศ.2559
167  โรงเรียนบ้านหนองกรับ สพป.พิษณุโลก เขต1 โรงเรียนวิถีพุทธชั้น รุ่นที่ 8 ปี พ.ศ.2560
168  โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม สพม.เขต 5 สิงห์บุรี โรงเรียนวิถีพุทธชั้น รุ่นที่ 5 ปี พ.ศ.2557
169  โรงเรียนวัดเฉลิมพระเกียรติ(พิบูลบำรุง) สพป.นนทบุรี เขต1 โรงเรียนวิถีพุทธชั้น รุ่นที่ 5 ปี พ.ศ.2557
170  โรงเรียนบ้านตะโกบำรุง สพป.บุรีรัมย์ เขต2 โรงเรียนวิถีพุทธชั้น รุ่นที่ 8 ปี พ.ศ.2560
171  โรงเรียนบ้านดอนยาว สพป.บุรีรัมย์ เขต2 โรงเรียนวิถีพุทธชั้น รุ่นที่ 7 ปี พ.ศ.2559
172  โรงเรียนบ้านหนองม่วงพัฒนา สพป.บุรีรัมย์ เขต2 โรงเรียนวิถีพุทธชั้น รุ่นที่ 9 ปี พ.ศ.2561
173  โรงเรียนบ้านถนนน้อย สพป.บุรีรัมย์ เขต2 โรงเรียนวิถีพุทธชั้น รุ่นที่ 6 ปี พ.ศ.2558
174  โรงเรียนหนองม่วงวิทยา สพม.เขต 5 ชัยนาท โรงเรียนวิถีพุทธชั้น รุ่นที่ 8 ปี พ.ศ.2560
175  โรงเรียนบ้านยาง สพป.บุรีรัมย์ เขต2 โรงเรียนวิถีพุทธชั้น รุ่นที่ 9 ปี พ.ศ.2561
176  โรงเรียนวัดบ้านกรวด สพป.สุพรรณบุรี เขต2 โรงเรียนวิถีพุทธชั้น รุ่นที่ 9 ปี พ.ศ.2561
177  โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๕ (วัดตลิ่งต่ำ) สพป.อุตรดิตถ์ เขต1 โรงเรียนวิถีพุทธชั้น รุ่นที่ 5 ปี พ.ศ.2557
178  โรงเรียนอนุบาลสมุทรสงคราม สพป.สมุทรสงคราม เขต1 โรงเรียนวิถีพุทธชั้น รุ่นที่ 6 ปี พ.ศ.2558
179  โรงเรียนอนุบาลวังเหนือ สพป.ลำปาง เขต3 โรงเรียนวิถีพุทธชั้น รุ่นที่ 7 ปี พ.ศ.2559
180  โรงเรียนอนุบาลบ้านไร่ สพป.อุทัยธานี เขต2 โรงเรียนวิถีพุทธชั้น รุ่นที่ 5 ปี พ.ศ.2557
181  โรงเรียนบ้านหนองพลวง สพป.เพชรบูรณ์ เขต3 โรงเรียนวิถีพุทธชั้น รุ่นที่ 4 ปี พ.ศ.2556
182  โรงเรียนบ้านหนองหญ้าปล้อง สพป.บุรีรัมย์ เขต1 โรงเรียนวิถีพุทธชั้น รุ่นที่ 1 ปี พ.ศ.2553
183  โรงเรียนบ้านห้วยเปล้า สพป.อุทัยธานี เขต2 โรงเรียนวิถีพุทธชั้น รุ่นที่ 8 ปี พ.ศ.2560
184  โรงเรียนบ้านหนองจิกยาว สพป.อุทัยธานี เขต2 โรงเรียนวิถีพุทธชั้น รุ่นที่ 5 ปี พ.ศ.2557
185  โรงเรียนบ้านเขาตะแบก สพป.ชลบุรี เขต3 โรงเรียนวิถีพุทธชั้น รุ่นที่ 4 ปี พ.ศ.2556
186  โรงเรียนพนมรอกวิทยา สพม.เขต 42 นครสวรรค์ โรงเรียนวิถีพุทธชั้น รุ่นที่ 8 ปี พ.ศ.2560
187  โรงเรียนชุมชนแท่นประจัน สพป.ชัยภูมิ เขต2 โรงเรียนวิถีพุทธชั้น รุ่นที่ 4 ปี พ.ศ.2556
188  โรงเรียนบ้านศาลเจ้าไก่ต่อ สพป.นครสวรรค์ เขต2 โรงเรียนวิถีพุทธชั้น รุ่นที่ 4 ปี พ.ศ.2556
189  โรงเรียนชุมชนแม่ลาศึกษา สพป.แม่ฮ่องสอน เขต2 โรงเรียนวิถีพุทธชั้น รุ่นที่ 7 ปี พ.ศ.2559
190  โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม สพม.เขต 1 กรุงเทพมหานคร โรงเรียนวิถีพุทธชั้น รุ่นที่ 7 ปี พ.ศ.2559
191  โรงเรียนปทุมพิทยาคม สพม.เขต 29  โรงเรียนวิถีพุทธชั้น รุ่นที่ 6 ปี พ.ศ.2558
192  โรงเรียนบ้านเขานางต่วม สพป.นครสวรรค์ เขต3 โรงเรียนวิถีพุทธชั้น รุ่นที่ 3 ปี พ.ศ.2555
193  บ้านโนนหินลาด-กุดกว้าง สพป.ชัยภูมิ เขต2 โรงเรียนวิถีพุทธชั้น รุ่นที่ 1 ปี พ.ศ.2553
194  โรงเรียนวัดบึงลาดสวาย สพป.นครปฐม เขต2 โรงเรียนวิถีพุทธชั้น รุ่นที่ 5 ปี พ.ศ.2557
195  โรงเรียนคงทองวิทยา สพม.เขต 9 นครปฐม โรงเรียนวิถีพุทธชั้น รุ่นที่ 8 ปี พ.ศ.2560
196  โรงเรียนสองพี่น้องวิทยา สพม.เขต 9 สุพรรณบุรี โรงเรียนวิถีพุทธชั้น รุ่นที่ 5 ปี พ.ศ.2557
197  โรงเรียนกำแพงแสนวิทยา สพม.เขต 9 นครปฐม โรงเรียนวิถีพุทธชั้น รุ่นที่ 5 ปี พ.ศ.2557
198  โรงเรียนอู่ทองศึกษาลัย สพม.เขต 9 สุพรรณบุรี โรงเรียนวิถีพุทธชั้น รุ่นที่ 6 ปี พ.ศ.2558
199  โรงเรียนวัดบ้านจอม สพป.บุรีรัมย์ เขต2 โรงเรียนวิถีพุทธชั้น รุ่นที่ 6 ปี พ.ศ.2558
200  โรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสน สพม.เขต 9 นครปฐม โรงเรียนวิถีพุทธชั้น รุ่นที่ 7 ปี พ.ศ.2559


ทั้งหมด 930 รายการ 2 / 10
 
 
 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
เว็บไซต์และข้อมูลของโรงเรียนทุกโรงเรียนในเว็บไซต์นี้ สงวนลิขสิทธิ์ การนำข้อมูลไปใช้ประโยชน์อื่นใด
ต้องได้รับการอนุญาต จากเจ้าของเว็บไซต์ก่อนเสมอ
 
สคูลจ๊อบ สมัครครู ประกาศรับสมัครครู สมัครงานโรงเรียน www.schooljob.in.th
คลิกเพื่อสมัครเป็นครู