ตามที่มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย (มจร.) ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ได้ดำเนินงานตรวจเยี่ยมประเมินโรงเรียนวิถีพุทธ เพื่อรับรางวัลโรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำ รุ่นที่ ๖ ประจำปี ๒๕๕๘ เพื่อพัฒนาให้เป็นแบบอย่างที่ดีในการจัดการศึกษาแนวพุทธแก่โรงเรียนอื่น ต่อไป
      บัดนี้ คณะกรรมการได้ดำเนินการคัดเลือกโรงเรียนที่สมควรได้รับรางวัลเรียบร้อยแล้ว จึงขอประกาศให้โรงเรียน ต่อไปนี้ เป็นโรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำ รุ่นที่ ๖ ประจำปี ๒๕๕๘ ดังนี้
 ลำดับ  ชื่อโรงเรียน สังกัด ประเภทโรงเรียน
101  โรงเรียนบ้านถนนน้อย สพป.บุรีรัมย์ เขต2 โรงเรียนวิถีพุทธชั้น รุ่นที่ 6 ปี พ.ศ.2558
102  โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๕ (วัดตลิ่งต่ำ) สพป.อุตรดิตถ์ เขต1 โรงเรียนวิถีพุทธชั้น รุ่นที่ 5 ปี พ.ศ.2557
103  โรงเรียนอนุบาลสมุทรสงคราม สพป.สมุทรสงคราม เขต1 โรงเรียนวิถีพุทธชั้น รุ่นที่ 6 ปี พ.ศ.2558
104  โรงเรียนอนุบาลวังเหนือ สพป.ลำปาง เขต3 โรงเรียนวิถีพุทธชั้น รุ่นที่ 7 ปี พ.ศ.2559
105  โรงเรียนอนุบาลบ้านไร่ สพป.อุทัยธานี เขต2 โรงเรียนวิถีพุทธชั้น รุ่นที่ 5 ปี พ.ศ.2557
106  โรงเรียนบ้านหนองพลวง สพป.เพชรบูรณ์ เขต3 โรงเรียนวิถีพุทธชั้น รุ่นที่ 4 ปี พ.ศ.2556
107  โรงเรียนบ้านหนองหญ้าปล้อง สพป.บุรีรัมย์ เขต1 โรงเรียนวิถีพุทธชั้น รุ่นที่ 1 ปี พ.ศ.2553
108  โรงเรียนบ้านหนองจิกยาว สพป.อุทัยธานี เขต2 โรงเรียนวิถีพุทธชั้น รุ่นที่ 5 ปี พ.ศ.2557
109  โรงเรียนบ้านเขาตะแบก สพป.ชลบุรี เขต3 โรงเรียนวิถีพุทธชั้น รุ่นที่ 4 ปี พ.ศ.2556
110  โรงเรียนชุมชนแท่นประจัน สพป.ชัยภูมิ เขต2 โรงเรียนวิถีพุทธชั้น รุ่นที่ 4 ปี พ.ศ.2556
111  โรงเรียนบ้านศาลเจ้าไก่ต่อ สพป.นครสวรรค์ เขต2 โรงเรียนวิถีพุทธชั้น รุ่นที่ 4 ปี พ.ศ.2556
112  โรงเรียนชุมชนแม่ลาศึกษา สพป.แม่ฮ่องสอน เขต2 โรงเรียนวิถีพุทธชั้น รุ่นที่ 7 ปี พ.ศ.2559
113  โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม สพม.เขต 1 กรุงเทพมหานคร โรงเรียนวิถีพุทธชั้น รุ่นที่ 7 ปี พ.ศ.2559
114  โรงเรียนปทุมพิทยาคม สพม.เขต 29  โรงเรียนวิถีพุทธชั้น รุ่นที่ 6 ปี พ.ศ.2558
115  โรงเรียนบ้านเขานางต่วม สพป.นครสวรรค์ เขต3 โรงเรียนวิถีพุทธชั้น รุ่นที่ 3 ปี พ.ศ.2555
116  บ้านโนนหินลาด-กุดกว้าง สพป.ชัยภูมิ เขต2 โรงเรียนวิถีพุทธชั้น รุ่นที่ 1 ปี พ.ศ.2553
117  โรงเรียนวัดบึงลาดสวาย สพป.นครปฐม เขต2 โรงเรียนวิถีพุทธชั้น รุ่นที่ 5 ปี พ.ศ.2557
118  โรงเรียนสองพี่น้องวิทยา สพม.เขต 9 สุพรรณบุรี โรงเรียนวิถีพุทธชั้น รุ่นที่ 5 ปี พ.ศ.2557
119  โรงเรียนกำแพงแสนวิทยา สพม.เขต 9 นครปฐม โรงเรียนวิถีพุทธชั้น รุ่นที่ 5 ปี พ.ศ.2557
120  โรงเรียนอู่ทองศึกษาลัย สพม.เขต 9 สุพรรณบุรี โรงเรียนวิถีพุทธชั้น รุ่นที่ 6 ปี พ.ศ.2558
121  โรงเรียนวัดบ้านจอม สพป.บุรีรัมย์ เขต2 โรงเรียนวิถีพุทธชั้น รุ่นที่ 6 ปี พ.ศ.2558
122  โรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสน สพม.เขต 9 นครปฐม โรงเรียนวิถีพุทธชั้น รุ่นที่ 7 ปี พ.ศ.2559
123  โรงเรียนบ้านห้วยสำราญ สพป.บุรีรัมย์ เขต2 โรงเรียนวิถีพุทธชั้น รุ่นที่ 7 ปี พ.ศ.2559
124  โรงเรียนบ้านนาดีทุ่งเจริญ สพป.อุบลราชธานี เขต1 โรงเรียนวิถีพุทธชั้น รุ่นที่ 7 ปี พ.ศ.2559
125  โรงเรียนบ้านตำแย สพป.อุบลราชธานี เขต1 โรงเรียนวิถีพุทธชั้น รุ่นที่ 6 ปี พ.ศ.2558
126  โรงเรียนเมืองอุบล สพป.อุบลราชธานี เขต1 โรงเรียนวิถีพุทธชั้น รุ่นที่ 7 ปี พ.ศ.2559
127  โรงเรียนชุมชนบ้านหนองขุ่น สพป.อุบลราชธานี เขต1 โรงเรียนวิถีพุทธชั้น รุ่นที่ 4 ปี พ.ศ.2556
128  โรงเรียนมหาชัยวิทยาคม สพม.เขต 22 นครพนม โรงเรียนวิถีพุทธชั้น รุ่นที่ 7 ปี พ.ศ.2559
129  โรงเรียนผาเทิบวิทยา สพม.เขต 22 นครพนม โรงเรียนวิถีพุทธชั้น รุ่นที่ 1 ปี พ.ศ.2553
130  โรงเรียนวัดใหม่ราษฎร์ศรัทธาราม สพป.พิษณุโลก เขต1 โรงเรียนวิถีพุทธชั้น รุ่นที่ 6 ปี พ.ศ.2558
131  โรงเรียนบ้านโนนสำราญ สพป.ศรีสะเกษ เขต4 โรงเรียนวิถีพุทธชั้น รุ่นที่ 4 ปี พ.ศ.2556
132  โรงเรียนป้อมนาคราชสวาทยานนท์ สพม.เขต 6 สมุทรปราการ โรงเรียนวิถีพุทธชั้น รุ่นที่ 1 ปี พ.ศ.2553
133  โรงเรียนประชาบดีพิทยาคม สพม.เขต 21 หนองคาย โรงเรียนวิถีพุทธชั้น รุ่นที่ 6 ปี พ.ศ.2558
134  โรงเรียนวัดผาสุกมณีจักร สพป.นนทบุรี เขต2 โรงเรียนวิถีพุทธชั้น รุ่นที่ 4 ปี พ.ศ.2556
135  โรงเรียนบ้านปางแก(สภาประชานุกูล) สพป.นครราชสีมา เขต4 โรงเรียนวิถีพุทธชั้น รุ่นที่ 4 ปี พ.ศ.2556
136  โรงเรียนวัดบึงเหล็ก ในพระบรมราชานุเคราะห์ สพม.เขต 22 นครพนม โรงเรียนวิถีพุทธชั้น รุ่นที่ 7 ปี พ.ศ.2559
137  โรงเรียนคลองเกลือ สพป.นนทบุรี เขต2 โรงเรียนวิถีพุทธชั้น รุ่นที่ 7 ปี พ.ศ.2559
138  โรงเรียนปลาปากวิทยา สพม.เขต 22 นครพนม โรงเรียนวิถีพุทธชั้น รุ่นที่ 7 ปี พ.ศ.2559
139  โรงเรียนบ้านหินลาดแสนตอ สพป.อุบลราชธานี เขต3 โรงเรียนวิถีพุทธชั้น รุ่นที่ 4 ปี พ.ศ.2556
140  โรงเรียนสันติสุข สพม.เขต 34 เชียงใหม่ โรงเรียนวิถีพุทธชั้น รุ่นที่ 7 ปี พ.ศ.2559
141  โรงเรียนบ้านฝั่งตื้น สพป.เชียงราย เขต2 โรงเรียนวิถีพุทธชั้น รุ่นที่ 2 ปี พ.ศ.2554
142  โรงเรียนบ้านหนองแหน สพป.มหาสารคาม เขต3 โรงเรียนวิถีพุทธชั้น รุ่นที่ 5 ปี พ.ศ.2557
143  โรงเรียนบ้านนางั่ว(เจริญวิทยาคาร) สพป.เพชรบูรณ์ เขต1 โรงเรียนวิถีพุทธชั้น รุ่นที่ 1 ปี พ.ศ.2553
144  โรงเรียนบ้านทุ่งทอง สพป.อุดรธานี เขต4 โรงเรียนวิถีพุทธชั้น รุ่นที่ 4 ปี พ.ศ.2556
145  โรงเรียนวัดบ้านบึงนาราง สพป.พิจิตร เขต2 โรงเรียนวิถีพุทธชั้น รุ่นที่ 4 ปี พ.ศ.2556
146  โรงเรียนวัดทองย้อย(วุฒิกรประชานุกูล) สพป.นครนายก เขต1 โรงเรียนวิถีพุทธชั้น รุ่นที่ 4 ปี พ.ศ.2556
147  โรงเรียนแกดำวิทยาคาร สพม.เขต 26 มหาสารคาม โรงเรียนวิถีพุทธชั้น รุ่นที่ 6 ปี พ.ศ.2558
148  โรงเรียนอนุบาลเมืองราชบุรี สพป.ราชบุรี เขต1 โรงเรียนวิถีพุทธชั้น รุ่นที่ 6 ปี พ.ศ.2558
149  โรงเรียนวัดพิกุลทอง สพป.พัทลุง เขต1 โรงเรียนวิถีพุทธชั้น รุ่นที่ 5 ปี พ.ศ.2557
150  โรงเรียนดัดดรุณี สพม.เขต 6 ฉะเชิงเทรา โรงเรียนวิถีพุทธชั้น รุ่นที่ 7 ปี พ.ศ.2559
151  โรงเรียนอนุบาลเพชรบุรี สพป.เพชรบุรี เขต1 โรงเรียนวิถีพุทธชั้น รุ่นที่ 1 ปี พ.ศ.2553
152  โรงเรียนวัดผึ่งแดด(บุญสืบวิชชนูปถัมภ์) สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต1 โรงเรียนวิถีพุทธชั้น รุ่นที่ 7 ปี พ.ศ.2559
153  โรงเรียนอนุบาลเซกา สพป.บึงกาฬ เขต1 โรงเรียนวิถีพุทธชั้น รุ่นที่ 5 ปี พ.ศ.2557
154  โรงเรียนวัดมเหยงค์ สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต1 โรงเรียนวิถีพุทธชั้น รุ่นที่ 5 ปี พ.ศ.2557
155  โรงเรียนวัดดอนยอ สพป.นครนายก เขต1 โรงเรียนวิถีพุทธชั้น รุ่นที่ 1 ปี พ.ศ.2553
156  โรงเรียนบ้านแม่เทิน สพป.สุโขทัย เขต2 โรงเรียนวิถีพุทธชั้น รุ่นที่ 6 ปี พ.ศ.2558
157  โรงเรียนนวมินทราชูทิศ พายัพ สพม.เขต 34 เชียงใหม่ โรงเรียนวิถีพุทธชั้น รุ่นที่ 5 ปี พ.ศ.2557
158  โรงเรียนวัดแก้วกระจ่าง สพป.อ่างทอง เขต1 โรงเรียนวิถีพุทธชั้น รุ่นที่ 4 ปี พ.ศ.2556
159  โรงเรียนบ้านอาราง สพป.ศรีสะเกษ เขต4 โรงเรียนวิถีพุทธชั้น รุ่นที่ 4 ปี พ.ศ.2556
160  โรงเรียนชุมชนที่ 11 วัดสุวรรณประดิษฐ์ สพป.พิษณุโลก เขต1 โรงเรียนวิถีพุทธชั้น รุ่นที่ 4 ปี พ.ศ.2556
161  โรงเรียนวัดเนินพระ สพป.ระยอง เขต1 โรงเรียนวิถีพุทธชั้น รุ่นที่ 7 ปี พ.ศ.2559
162  โรงเรียนบ้านคลองอุดม สพป.ฉะเชิงเทรา เขต2 โรงเรียนวิถีพุทธชั้น รุ่นที่ 4 ปี พ.ศ.2556
163  โรงเรียนวัดยกกระบัตร(ชุบราษฎร์นุสรณ์) สพป.สมุทรสาคร เขต1 โรงเรียนวิถีพุทธชั้น รุ่นที่ 6 ปี พ.ศ.2558
164  โรงเรียนวัดหน้าถ้ำ (พุทธไสยานุสรณ์) สพป.ยะลา เขต1 โรงเรียนวิถีพุทธชั้น รุ่นที่ 4 ปี พ.ศ.2556
165  โรงเรียนชุมชนวัดเขาไม้แก้ว สพป.ชลบุรี เขต3 โรงเรียนวิถีพุทธชั้น รุ่นที่ 4 ปี พ.ศ.2556
166  โรงเรียนหนองยางชุมพิทยาคม สพม.เขต 20 อุดรธานี โรงเรียนวิถีพุทธชั้น รุ่นที่ 7 ปี พ.ศ.2559
167  โรงเรียนบ้านคลองแค สพป.สมุทรสาคร เขต1 โรงเรียนวิถีพุทธชั้น รุ่นที่ 6 ปี พ.ศ.2558
168  โรงเรียนองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ 8 สพป.ศรีสะเกษ เขต4 โรงเรียนวิถีพุทธชั้น รุ่นที่ 4 ปี พ.ศ.2556
169  โรงเรียนบ้านหนองกุง สพป.มหาสารคาม เขต3 โรงเรียนวิถีพุทธชั้น รุ่นที่ 6 ปี พ.ศ.2558
170  โรงเรียนบ้านดงบ้านนาประชาสรรค์ สพป.ร้อยเอ็ด เขต1 โรงเรียนวิถีพุทธชั้น รุ่นที่ 5 ปี พ.ศ.2557
171  โรงเรียนบ้านเลิงแฝกบัวแก้ว สพป.มหาสารคาม เขต3 โรงเรียนวิถีพุทธชั้น รุ่นที่ 6 ปี พ.ศ.2558
172  โรงเรียนแคมป์สนวิทยาคม สพม.เขต 40 เพชรบูรณ์ โรงเรียนวิถีพุทธชั้น รุ่นที่ 4 ปี พ.ศ.2556
173  โรงเรียนบ้านโสกกาวดาวเรือง สพป.มหาสารคาม เขต3 โรงเรียนวิถีพุทธชั้น รุ่นที่ 6 ปี พ.ศ.2558
174  โรงเรียนฝางพิทยาคม สพม.เขต 21 หนองคาย โรงเรียนวิถีพุทธชั้น รุ่นที่ 5 ปี พ.ศ.2557
175  โรงเรียนบ้านทุ่งเศรษฐี สพป.กำแพงเพชร เขต1 โรงเรียนวิถีพุทธชั้น รุ่นที่ 5 ปี พ.ศ.2557
176  โรงเรียนวัดสบกเขียว สพป.นครนายก เขต1 โรงเรียนวิถีพุทธชั้น รุ่นที่ 6 ปี พ.ศ.2558
177  โรงเรียนบ้านโนนแฝก สพป.ศรีสะเกษ เขต4 โรงเรียนวิถีพุทธชั้น รุ่นที่ 4 ปี พ.ศ.2556
178  โรงเรียนหนองกี่พิทยาคม สพม.เขต 32 บุรีรัมย์ โรงเรียนวิถีพุทธชั้น รุ่นที่ 2 ปี พ.ศ.2554
179  โรงเรียนบ้านโนนเมืองประชาสรรค์ สพป.มหาสารคาม เขต3 โรงเรียนวิถีพุทธชั้น รุ่นที่ 5 ปี พ.ศ.2557
180  โรงเรียนบ้านป่าลาน สพป.แม่ฮ่องสอน เขต1 โรงเรียนวิถีพุทธชั้น รุ่นที่ 2 ปี พ.ศ.2554
181  โรงเรียนวัดศรีวิสุทธาราม(วิไลราษฎร์อุปถัมภ์) สพป.พิษณุโลก เขต1 โรงเรียนวิถีพุทธชั้น รุ่นที่ 4 ปี พ.ศ.2556
182  โรงเรียนวัดศรีเมือง สพป.สมุทรสาคร เขต1 โรงเรียนวิถีพุทธชั้น รุ่นที่ 6 ปี พ.ศ.2558
183  โรงเรียนวัดชลธาราม สพป.นครศรีธรรมราช เขต4 โรงเรียนวิถีพุทธชั้น รุ่นที่ 5 ปี พ.ศ.2557
184  โรงเรียนบ้านนาดีศรีสุข สพป.มหาสารคาม เขต1 โรงเรียนวิถีพุทธชั้น รุ่นที่ 5 ปี พ.ศ.2557
185  โรงเรียนขามเรียงเขียบโนนแสบงดอนมัน สพป.มหาสารคาม เขต1 โรงเรียนวิถีพุทธชั้น รุ่นที่ 3 ปี พ.ศ.2555
186  โรงเรียนบ้านโนนสวรรค์ สพป.หนองคาย เขต2 โรงเรียนวิถีพุทธชั้น รุ่นที่ 4 ปี พ.ศ.2556
187  โรงเรียนสิงหวิทยาคม สพม.เขต 32 บุรีรัมย์ โรงเรียนวิถีพุทธชั้น รุ่นที่ 5 ปี พ.ศ.2557
188  โรงเรียนวัดกลาง สพป.นครศรีธรรมราช เขต4 โรงเรียนวิถีพุทธชั้น รุ่นที่ 5 ปี พ.ศ.2557
189  โรงเรียนบ้านโป่งสะเก็ต สพป.ชลบุรี เขต3 โรงเรียนวิถีพุทธชั้น รุ่นที่ 4 ปี พ.ศ.2556
190  โรงเรียนบ้านบางกระสั้น สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต2 โรงเรียนวิถีพุทธชั้น รุ่นที่ 3 ปี พ.ศ.2555
191  โรงเรียนบ้านกระถินหนองเครือชุด สพป.นครราชสีมา เขต1 โรงเรียนวิถีพุทธชั้น รุ่นที่ 3 ปี พ.ศ.2555
192  โรงเรียนบ้านทุ่งชน สพป.นครศรีธรรมราช เขต4 โรงเรียนวิถีพุทธชั้น รุ่นที่ 5 ปี พ.ศ.2557
193  โรงเรียนวัดทุ่งแย้ สพป.นครศรีธรรมราช เขต1 โรงเรียนวิถีพุทธชั้น รุ่นที่ 6 ปี พ.ศ.2558
194  โรงเรียนบ้านพระบาทนาหงส์ สพป.หนองคาย เขต2 โรงเรียนวิถีพุทธชั้น รุ่นที่ 4 ปี พ.ศ.2556
195  โรงเรียนบ้านม่วง สพป.ลำปาง เขต3 โรงเรียนวิถีพุทธชั้น รุ่นที่ 4 ปี พ.ศ.2556
196  โรงเรียนบ้านปากเจา สพป.นครศรีธรรมราช เขต4 โรงเรียนวิถีพุทธชั้น รุ่นที่ 4 ปี พ.ศ.2556
197  โรงเรียนอนุบาลชุมชนบางบ่อ ( ศุภพิพัฒน์รังสรรค์ ) สพป.สมุทรปราการ เขต2 โรงเรียนวิถีพุทธชั้น รุ่นที่ 5 ปี พ.ศ.2557
198  โรงเรียนรสลินคัคณางค์ สพป.หนองคาย เขต2 โรงเรียนวิถีพุทธชั้น รุ่นที่ 4 ปี พ.ศ.2556
199  โรงเรียนวัดมฤคทายวัน สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต2 โรงเรียนวิถีพุทธชั้น รุ่นที่ 3 ปี พ.ศ.2555
200  โรงเรียนบ้านหัวทะเล สพป.นครราชสีมา เขต1 โรงเรียนวิถีพุทธชั้น รุ่นที่ 1 ปี พ.ศ.2553


ทั้งหมด 734 รายการ 2 / 8
 
 
 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
เว็บไซต์และข้อมูลของโรงเรียนทุกโรงเรียนในเว็บไซต์นี้ สงวนลิขสิทธิ์ การนำข้อมูลไปใช้ประโยชน์อื่นใด
ต้องได้รับการอนุญาต จากเจ้าของเว็บไซต์ก่อนเสมอ
 
www.schooljob.in.th ประกาศรับสมัครครู สมัครงานครู งานอาจารย์ งานโรงเรียน
คลิกเพื่อสมัครเป็นครู