โรงเรียนวิถีพุทธที่ลงทะเบียนทั้งหมด ปี 2556
 ลำดับ  ชื่อโรงเรียน สังกัด วันที่สมัคร
5801  โรงเรียนบ้านหนองคา สพป.ราชบุรี เขต2 7 กุมภาพันธ์ 2556 12:16:41
5802  โรงเรียนบ้านคีรีรอบ สพป.สุราษฎร์ธานี เขต1 7 กุมภาพันธ์ 2556 12:14:34
5803  โรงเรียนบ้านบุ่งคล้าท่างาม สพป.มหาสารคาม เขต1 7 กุมภาพันธ์ 2556 11:45:31
5804  โรงเรียนวัดโบสถ์(วงศ์พานิช) สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต2 7 กุมภาพันธ์ 2556 10:55:48
5805  โรงเรียนบ้านบางน้ำจืด สพป.สมุทรสาคร เขต1 7 กุมภาพันธ์ 2556 10:42:46
5806  โรงเรียนบ้านชายทะเลโคกขามมิตรภาพที่95 สพป.สมุทรสาคร เขต1 7 กุมภาพันธ์ 2556 10:38:51
5807  โรงเรียนวัดสมหวัง สพป.สุราษฎร์ธานี เขต1 7 กุมภาพันธ์ 2556 09:58:29
5808  โรงเรียนชุมชนบ้านหนองฝ้าย สพป.กาญจนบุรี เขต4 7 กุมภาพันธ์ 2556 09:47:35
5809  โรงเรียนบ้านนำ้ขาว สพป.นครศรีธรรมราช เขต4 7 กุมภาพันธ์ 2556 09:38:16
5810  โรงเรียนวัดบ้านหว้า (ชมพูวิทยา) สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต2 7 กุมภาพันธ์ 2556 09:07:00
5811  โรงเรียนบ้านโพนสวาง สพป.มหาสารคาม เขต1 6 กุมภาพันธ์ 2556 22:15:33
5812  โรงเรียนวัดค่าย (เล็กจุฬาประชานุสรณ์) สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต1 6 กุมภาพันธ์ 2556 15:35:27
5813  โรงเรียนวัดศรีสุทธาราม สพป.สมุทรสาคร เขต1 6 กุมภาพันธ์ 2556 15:18:40
5814  โรงเรียนบ้านท่าทราย สพป.สมุทรสาคร เขต1 6 กุมภาพันธ์ 2556 13:50:43
5815  โรงเรียนบ้านนาเพ็ญ สพป.อุดรธานี เขต2 6 กุมภาพันธ์ 2556 13:12:38
5816  โรงเรียนวัดบ้านไร่ สพป.ราชบุรี เขต2 6 กุมภาพันธ์ 2556 12:52:13
5817  โรงเรียน บ้านทุ่งเจริญ(เครือราษฎร์สงเคราะห์) สพป.แพร่ เขต2 6 กุมภาพันธ์ 2556 12:27:10
5818  โรงเรียนบ้านหนองเตียน สพป.เพชรบุรี เขต2 6 กุมภาพันธ์ 2556 12:23:25
5819  โรงเรียนอุดมสิทธิศึกษา สพม.เขต 8 กาญจนบุรี 6 กุมภาพันธ์ 2556 11:44:52
5820  โรงเรียนวัดศิลาชลเขต สพป.นครศรีธรรมราช เขต4 6 กุมภาพันธ์ 2556 11:12:10
5821  โรงเรียนวัดหลวง(คลึงวิทยาคม) สพป.ราชบุรี เขต2 6 กุมภาพันธ์ 2556 11:00:00
5822  โรงเรียนบ้านหนองหว้าโนนทอง สพป.มหาสารคาม เขต1 6 กุมภาพันธ์ 2556 10:56:25
5823  โรงเรียนบ้านเขานางสางหัว สพป.กาญจนบุรี เขต4 6 กุมภาพันธ์ 2556 10:41:59
5824  โรงเรียนวัดเขาพระนิ่ม สพป.สุราษฎร์ธานี เขต1 6 กุมภาพันธ์ 2556 10:41:32
5825  โรงเรียนบ้านค้างตะนะวิทยา สพป.แพร่ เขต2 6 กุมภาพันธ์ 2556 10:39:59
5826  โรงเรียนบ้านวังกวาง สพป.แพร่ เขต2 6 กุมภาพันธ์ 2556 10:36:22
5827  โรงเรียนบ้านทุ่งกราด สพป.ชลบุรี เขต3 6 กุมภาพันธ์ 2556 10:08:24
5828  โรงเรียนบ้านท่าลี่ สพป.นครราชสีมา เขต2 6 กุมภาพันธ์ 2556 09:58:56
5829  โรงเรียนบ้านกงหนิง สพป.สุราษฎร์ธานี เขต1 6 กุมภาพันธ์ 2556 09:53:43
5830  โรงเรียนวัดแหลมทอง สพป.ราชบุรี เขต2 6 กุมภาพันธ์ 2556 09:38:46
5831  โรงเรียนแกลง สพม.เขต 18 ระยอง 6 กุมภาพันธ์ 2556 09:38:28
5832  โรงเรียนบ้านโนนไม้งาม สพป.นครราชสีมา เขต7 6 กุมภาพันธ์ 2556 09:28:10
5833  โรงเรียนนาหว้า(นิคมอุทิศ) สพป.สงขลา เขต3 6 กุมภาพันธ์ 2556 09:26:55
5834  โรงเรียนไทยรัฐวิทยา๘๘(บ้านคลองควน) สพป.สุราษฎร์ธานี เขต1 6 กุมภาพันธ์ 2556 09:12:18
5835  โรงเรียนวัดสนามไชย (สนามไชยประชานุกูล) สพป.ราชบุรี เขต2 6 กุมภาพันธ์ 2556 09:09:57
5836  โรงเรียนบ้านโดท่างาม สพป.มหาสารคาม เขต1 6 กุมภาพันธ์ 2556 09:06:05
5837  โรงเรียนบ้านหนองแก สพป.มหาสารคาม เขต1 5 กุมภาพันธ์ 2556 19:58:18
5838  โรงเรียนบ้านหนองแวง สพป.มหาสารคาม เขต1 5 กุมภาพันธ์ 2556 16:35:33
5839  โรงเรียนบ้านวังไฮวังทอง สพป.มหาสารคาม เขต1 5 กุมภาพันธ์ 2556 14:34:52
5840  โรงเรียนอนุบาลแกดำ สพป.มหาสารคาม เขต1 5 กุมภาพันธ์ 2556 13:56:04
5841  โรงเรียนวัดคงคาเลียบ สพป.นครศรีธรรมราช เขต4 5 กุมภาพันธ์ 2556 13:53:36
5842  โรงเรียนวัดวงษ์สวรรค์ สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต1 5 กุมภาพันธ์ 2556 13:42:10
5843  โรงเรียนวัดโคกทอง(ปริปุณอินทรประชาวิทยา) สพป.ราชบุรี เขต2 5 กุมภาพันธ์ 2556 12:53:41
5844  โรงเรียนบ้านซองแมว สพป.มหาสารคาม เขต1 5 กุมภาพันธ์ 2556 12:44:31
5845  โรงเรียนบ้านหนองศรีวิชัย สพป.ปราจีนบุรี เขต2 5 กุมภาพันธ์ 2556 11:50:20
5846  โรงเรียนบ้านเก่าใหม่ สพป.มหาสารคาม เขต1 5 กุมภาพันธ์ 2556 11:48:55
5847  โรงเรียนบ้านหนองขุ่น สพป.มหาสารคาม เขต1 5 กุมภาพันธ์ 2556 11:25:50
5848  โรงเรียนบ้านหนองอุ่มหวายสามัคคี สพป.มหาสารคาม เขต1 5 กุมภาพันธ์ 2556 11:01:20
5849  โรงเรียนบ้านเกิ้ง(มหาสารคาม) สพป.มหาสารคาม เขต1 5 กุมภาพันธ์ 2556 10:43:31
5850  โรงเรียนบ้านเนิน สพป.ชลบุรี เขต2 5 กุมภาพันธ์ 2556 09:31:42
5851  โรงเรียนบ้านหนองโนอีดำ สพป.มหาสารคาม เขต1 5 กุมภาพันธ์ 2556 08:48:49
5852  โรงเรียนวัดศาลาลอย สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต1 4 กุมภาพันธ์ 2556 20:48:54
5853  โรงเรียนบ้านฮ่องไผ่ สพป.มหาสารคาม เขต1 4 กุมภาพันธ์ 2556 15:48:20
5854  โรงเรียนอนุบาลบรบือ สพป.มหาสารคาม เขต1 4 กุมภาพันธ์ 2556 15:38:28
5855  โรงเรียนวัดบ้านฆ้อง (พิพิธกิตติโสภณ) สพป.ราชบุรี เขต2 4 กุมภาพันธ์ 2556 15:32:37
5856  โรงเรียนวัดเนกขัมมาราม (ถนอมราษฎร์อุทิศ) สพป.ราชบุรี เขต2 4 กุมภาพันธ์ 2556 15:11:15
5857  โรงเรียนวัดสะตือ สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต1 4 กุมภาพันธ์ 2556 15:09:11
5858  โรงเรียนวัดสันทรายมูล(มงคลวิทยา) สพป.เชียงใหม่ เขต2 4 กุมภาพันธ์ 2556 14:52:06
5859  โรงเรียนวัดบางกะโด สพป.ราชบุรี เขต2 4 กุมภาพันธ์ 2556 13:39:28
5860  โรงเรียนเก่าน้อยหนองเส็งหินลาด สพป.มหาสารคาม เขต1 4 กุมภาพันธ์ 2556 12:28:44
5861  โรงเรียนฮ่างต่ำ สพป.เชียงใหม่ เขต3 4 กุมภาพันธ์ 2556 12:04:24
5862  โรงเรียนบ้านทับร้าง สพป.ชลบุรี เขต2 4 กุมภาพันธ์ 2556 11:03:18
5863  โรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม สพม.เขต 37 แพร่ 4 กุมภาพันธ์ 2556 10:31:15
5864  โรงเรียนบ้านวังไผ่ป่าจั่น สพป.มหาสารคาม เขต1 4 กุมภาพันธ์ 2556 10:12:34
5865  โรงเรียนเจ้าแม่หลวงอุปถัมภ์ 2 สพป.เชียงใหม่ เขต2 4 กุมภาพันธ์ 2556 09:57:15
5866  โรงเรียนวัดนาค สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต1 4 กุมภาพันธ์ 2556 09:33:28
5867  โรงเรียนบ้านบางไทร สพป.นครศรีธรรมราช เขต1 2 กุมภาพันธ์ 2556 22:10:25
5868  โรงเรียนโคกสว่างประชาสรรค์ สพม.เขต 22 นครพนม 2 กุมภาพันธ์ 2556 14:10:26
5869  โรงเรียนห้วยใหญ่ สพป.ชลบุรี เขต3 1 กุมภาพันธ์ 2556 14:14:45
5870  โรงเรียนวัดโหละคล้า สพป.ตรัง เขต1 1 กุมภาพันธ์ 2556 13:13:07
5871  โรงเรียนจันจว้าวิทยาคม สพม.เขต 36 เชียงราย 1 กุมภาพันธ์ 2556 12:46:00
5872  โรงเรียนบ้านป่าบง สพป.เชียงใหม่ เขต3 1 กุมภาพันธ์ 2556 09:11:40
5873  โรงเรียนบ้านท่ากรวด สพป.ลพบุรี เขต2 1 กุมภาพันธ์ 2556 08:39:35
5874  โรงเรียนวัดดอกไม้ สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต1 1 กุมภาพันธ์ 2556 08:33:40
5875  โรงเรียนบ้านโนนตำหนัก สพป.นครราชสีมา เขต7 31 มกราคม 2556 16:53:24
5876  โรงเรียนบ้านยาง สพป.เชียงใหม่ เขต3 31 มกราคม 2556 14:09:41
5877  โรงเรียนวัดหนองไม้ซุง สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต1 31 มกราคม 2556 11:05:12
5878  โรงเรียนวัดแค สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต1 31 มกราคม 2556 08:54:34
5879  โรงเรียนวัดโคกสังข์ สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต1 31 มกราคม 2556 08:50:23
5880  โรงเรียนบ้านแม่สูนน้อย สพป.เชียงใหม่ เขต3 30 มกราคม 2556 11:20:39
5881  โรงเรียนขุมชนบ้านแม่ฮ่าง สพป.เชียงใหม่ เขต3 30 มกราคม 2556 09:27:51
5882  โรงเรียนบ้านสันต้นดู่ สพป.เชียงใหม่ เขต3 29 มกราคม 2556 09:37:17
5883  โรงเรียนเมืองปราณบุรี สพม.เขต 10 ประจวบคีรีขันธ์ 28 มกราคม 2556 22:57:38
5884  โรงเรียนบ้านห้วยน้ำจาง สพป.เชียงใหม่ เขต2 28 มกราคม 2556 20:52:33
5885  โรงเรียนบ้านม่อนปิ่น สพป.เชียงใหม่ เขต3 28 มกราคม 2556 10:43:21
5886  โรงเรียนมัธยมวัดธาตุทอง สพม.เขต 2 กรุงเทพมหานคร 27 มกราคม 2556 10:57:32
5887  โรงเรียนโคกสูงกุดน้ำใส สพป.ขอนแก่น เขต4 24 มกราคม 2556 14:16:48
5888  โรงเรียนแม่แตง สพม.เขต 34 เชียงใหม่ 14 มกราคม 2556 13:47:25
5889  โรงเรียนบ้านหนองผักหนอก สพป.สระบุรี เขต2 12 มกราคม 2556 19:10:22
5890  โรงเรียนวัดทางกระบือ (เอื้อดีวิทยาคาร) สพป.นครนายก เขต1 10 มกราคม 2556 11:58:49
5891  โรงเรียนวัดโบสถ์เจริญธรรม สพป.นครนายก เขต1 8 มกราคม 2556 00:15:09


ทั้งหมด 5,891 รายการ 59 / 59
 
 
 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
เว็บไซต์และข้อมูลของโรงเรียนทุกโรงเรียนในเว็บไซต์นี้ สงวนลิขสิทธิ์ การนำข้อมูลไปใช้ประโยชน์อื่นใด
ต้องได้รับการอนุญาต จากเจ้าของเว็บไซต์ก่อนเสมอ
 
สคูลจ๊อบ สมัครครู ประกาศรับสมัครครู สมัครงานโรงเรียน www.schooljob.in.th
คลิกเพื่อสมัครเป็นครู