การประเมิน 29 ประการโรงเรียนวิถีพุทธ โรงเรียนบ้านนกงาง
1. ไม่ได้ทำประเมินรอบ 9 เดือน ปี 2561
2. ไม่ได้ทำประเมินรอบ 12 เดือน ปี 2561
โรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำ  รุ่นที่ 4 ปี พ.ศ.2556
ข้อมูลเบื้องต้น
   
เริ่มโครงการวิถีพุทธปี พ.ศ.: 2008
เป็นแกนนำวิถีพุทธ: ใช่ ไม่ใช่
สถานศึกษาตั้งอยู่ใน: เมือง ต่างอำเภอ
   
ข้อมูลสถานศึกษา
   
รหัสสถานศึกษา: ****** สำหรับเจ้าหน้าที่เท่านั้นค่ะ
ชื่อสถานศึกษา: โรงเรียนบ้านนกงาง
เลขที่: 5
หมู่ที่: 5
หมู่บ้าน: บ้านนกงาง
ตรอก/ซอย:
ถนน: เพชรเกษม
ตำบล: ราชกรูด
อำเภอ: เมือง
จังหวัด: ระนอง
รหัสไปรษณีย์: 85000
โทรศัพท์: 077897760
แฟกซ์: 077897760
เว็บไซต์: http://school.obec.go.th/noknang_rn/
อีเมล์: ****** สำหรับเจ้าหน้าที่เท่านั้นค่ะ
ปีที่ก่อตั้ง: 2480
จำนวนห้องเรียน: 15 (โดยประมาณ)
จำนวนครู: 20 (โดยประมาณ)
จำนวนนักเรียน: 4 (โดยประมาณ)
ผู้อำนวยการ: นายมนตรี สังข์ชุม
ระดับชั้นที่เปิดสอน: เด็กเล็ก
อนุบาล
ประถม
มัธยม 1 - 3
มัธยม 4 - 6
ปวช.
ปวส.
ปริญญา
ตราสัญลักษณ:
แผนที่:
   
สังกัด
   
หน่วยงานสังกัด: เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระนอง เขต1
   
ผู้กรอกข้อมูล
   
ชื่อผู้กรอกข้อมูล: ****** สำหรับเจ้าหน้าที่เท่านั้นค่ะ
เบอร์โทรศัพท์: ****** สำหรับเจ้าหน้าที่เท่านั้นค่ะ
อีเมล์: ****** สำหรับเจ้าหน้าที่เท่านั้นค่ะ
   
 
 
 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
เว็บไซต์และข้อมูลของโรงเรียนทุกโรงเรียนในเว็บไซต์นี้ สงวนลิขสิทธิ์ การนำข้อมูลไปใช้ประโยชน์อื่นใด
ต้องได้รับการอนุญาต จากเจ้าของเว็บไซต์ก่อนเสมอ
 
www.schooljob.in.th ประกาศรับสมัครครู สมัครงานครู งานอาจารย์ งานโรงเรียน
คลิกเพื่อสมัครเป็นครู