โรงเรียนวิถีพุทธที่ลงทะเบียน
22,700
โรงเรียน
ลงทะเบียน ปี พ.ศ. 2554
4,642
โรงเรียน
ลงทะเบียน ปี พ.ศ. 2555
6,057
โรงเรียน
ลงทะเบียน ปี พ.ศ. 2556
5,978
โรงเรียน
ลงทะเบียน ปี พ.ศ. 2557
1,993
โรงเรียน
ลงทะเบียน ปี พ.ศ. 2558
1,888
โรงเรียน
ลงทะเบียน ปี พ.ศ. 2559
1,699
โรงเรียน
ลงทะเบียน ปี พ.ศ. 2560
443
โรงเรียน
รวมโรงเรียนวิถีพุทธทั้งหมด
22,700
โรงเรียน
การทำประเมิน ปี พ.ศ. 543
โรงเรียนที่ทำประเมินครบถ้วนสมบูรณ์
0
โรงเรียน
โรงเรียนที่ทำประเมินไม่ครบ
2
โรงเรียน
โรงเรียนที่ไม่ได้ทำประเมิน
0
โรงเรียน
การทำประเมิน ปี พ.ศ. 2554
โรงเรียนที่ทำประเมินครบถ้วนสมบูรณ์
8
โรงเรียน
โรงเรียนที่ทำประเมินไม่ครบ
3,473
โรงเรียน
โรงเรียนที่ไม่ได้ทำประเมิน
41
โรงเรียน
การทำประเมิน ปี พ.ศ. 2555
โรงเรียนที่ทำประเมินครบถ้วนสมบูรณ์
16
โรงเรียน
โรงเรียนที่ทำประเมินไม่ครบ
5,297
โรงเรียน
โรงเรียนที่ไม่ได้ทำประเมิน
64
โรงเรียน
การทำประเมิน ปี พ.ศ. 2556
โรงเรียนที่ทำประเมินครบถ้วนสมบูรณ์
134
โรงเรียน
โรงเรียนที่ทำประเมินไม่ครบ
10,650
โรงเรียน
โรงเรียนที่ไม่ได้ทำประเมิน
49
โรงเรียน
การทำประเมิน ปี พ.ศ. 2557
โรงเรียนที่ทำประเมินครบถ้วนสมบูรณ์
3,884
โรงเรียน
โรงเรียนที่ทำประเมินไม่ครบ
7,832
โรงเรียน
โรงเรียนที่ไม่ได้ทำประเมิน
16
โรงเรียน
การทำประเมิน ปี พ.ศ. 2558
โรงเรียนที่ทำประเมินครบถ้วนสมบูรณ์
8,210
โรงเรียน
โรงเรียนที่ทำประเมินไม่ครบ
7,265
โรงเรียน
โรงเรียนที่ไม่ได้ทำประเมิน
33
โรงเรียน
การทำประเมิน ปี พ.ศ. 2559
โรงเรียนที่ทำประเมินครบถ้วนสมบูรณ์
13,074
โรงเรียน
โรงเรียนที่ทำประเมินไม่ครบ
6,509
โรงเรียน
โรงเรียนที่ไม่ได้ทำประเมิน
66
โรงเรียน
การทำประเมิน ปี พ.ศ. 2560
โรงเรียนที่ทำประเมินครบถ้วนสมบูรณ์
12,682
โรงเรียน
โรงเรียนที่ทำประเมินไม่ครบ
5,912
โรงเรียน
โรงเรียนที่ไม่ได้ทำประเมิน
50
โรงเรียน
รวมโรงเรียนที่ทำประเมินครบถ้วนสมบูรณ์
38,008
โรงเรียน
รวมโรงเรียนที่ทำประเมินไม่ครบ
46,940
โรงเรียน
รวมโรงเรียนที่ไม่ได้ทำประเมิน
1,261
โรงเรียน
รวมวิถีพุทธโรงเรียนทั้งหมด
26,244
โรงเรียน
การทำประเมิน 29 ประการ สำหรับโรงเรียนวิถีพุทธใน 1 ปี มี 2 รอบ คือ รอบ 9 เดือน และรอบ 12 เดือน
1. ทำประเมินครบถ้วนสมบูรณ์ คือ ทำประเมินครบทั้ง 2 รอบ
2. ทำประเมินไม่ครบ คือ ทำประเมินเพียงรอบใดรอบหนึ่งเท่านั้น
3. ไม่ได้ทำประเมิน คือ ไม่ได้ทำประเมินทั้ง 2 รอบ
ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2560 19:36:48
โรงเรียนวิถีพุทธที่ลงทะเบียนทั้งหมด
 ลำดับ  ชื่อโรงเรียน สังกัด วันที่สมัคร
101  บ้านสว่าง สพป.กาฬสินธุ์ เขต1 30 มิถุนายน 2560 12:52:08
102  โรงเรียนด่านเหนือหนองไผ่สงเคราะห์ สพป.กาฬสินธุ์ เขต1 30 มิถุนายน 2560 12:51:28
103  โคกนางามสามัคคี สพป.กาฬสินธุ์ เขต1 30 มิถุนายน 2560 12:42:30
104  โรงเรียนเขาเพิ่มนารีผลวิทยา สพม.เขต 7 นครนายก 30 มิถุนายน 2560 11:40:33
105  โรงเรียนวัดทองนพคุณ(เจริญราษฎร์วิทยาคาร) สพป.เพชรบุรี เขต1 30 มิถุนายน 2560 11:21:16
106  โรงเรียนบ้านทัพม้าดอนหันแวงวิทยา สพป.มหาสารคาม เขต3 30 มิถุนายน 2560 11:17:49
107  โรงเรียนบ้านเขาวง สพป.ขอนแก่น เขต5 30 มิถุนายน 2560 11:15:53
108  จตุรคามรังสรรค์ สพป.ขอนแก่น เขต5 30 มิถุนายน 2560 10:46:40
109  โรงเรียนวัดก้างปลา สพป.นครศรีธรรมราช เขต2 30 มิถุนายน 2560 10:24:26
110  โรงเรียนบ้านโค้งสวอง สพป.นครสวรรค์ เขต3 30 มิถุนายน 2560 10:17:54
111  โรงเรียนเขาเพิ่มนารีผลวิทยา สพม.เขต 1 กรุงเทพมหานคร 30 มิถุนายน 2560 10:09:33
112  โรงเรียนเสลภูมิ สพม.เขต 27 ร้อยเอ็ด 30 มิถุนายน 2560 10:07:58
113  โรงเรียนองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ 8 สพป.ศรีสะเกษ เขต4 30 มิถุนายน 2560 09:59:52
114  โรงเรียนบ้านหัววัวหนองนารี สพป.ศรีสะเกษ เขต1 30 มิถุนายน 2560 09:49:44
115  บ้านนาหลวง(ประชาพัฒนา) สพป.แพร่ เขต1 29 มิถุนายน 2560 22:28:03
116  โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า สมุทรปราการ สพม.เขต 6 สมุทรปราการ 29 มิถุนายน 2560 20:17:00
117  โรงเรียนนิยมราษฎร์วิทยา สพป.กำแพงเพชร เขต1 29 มิถุนายน 2560 19:23:00
118  โรงเรียนบ้านนาเมือง สพป.อุบลราชธานี เขต2 29 มิถุนายน 2560 17:39:25
119  โรงเรียนบ้านบุ่งวิทยา สพป.อุบลราชธานี เขต2 29 มิถุนายน 2560 17:25:25
120  โรงเรียนวัดควนสระบัว สพป.นครศรีธรรมราช เขต2 29 มิถุนายน 2560 17:02:54
121  บ้านศรีมงคล สพป.เพชรบูรณ์ เขต3 29 มิถุนายน 2560 16:56:29
122  ก้องอุดมวิทยาคาร สพป.ขอนแก่น เขต5 29 มิถุนายน 2560 16:48:00
123  โรงเรียนบ้านคูบ สพป.ศรีสะเกษ เขต1 29 มิถุนายน 2560 16:24:45
124  โรงเรียนวังน้ำเย็นวิทยาคม สพม.เขต 7 สระแก้ว 29 มิถุนายน 2560 15:54:11
125  โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า นนทบุรี สพม.เขต 3 นนทบุรี 29 มิถุนายน 2560 15:35:05
126  โรงเรียนบ้านหนองคล้า สพป.กำแพงเพชร เขต1 29 มิถุนายน 2560 15:16:33
127  โรงเรียนบ้านพรหม สพป.น่าน เขต1 29 มิถุนายน 2560 15:15:22
128  โรงเรียนอนุบาลแพร่ สพป.แพร่ เขต1 29 มิถุนายน 2560 15:01:46
129  โรงเรียนทุ่งอุดมวิทยา สพม.เขต 35 ลำปาง 29 มิถุนายน 2560 14:47:07
130  โรงเรียนบ้านหนองทอง อ.ไทรงาม จ.กำแพงเพชร สพป.กำแพงเพชร เขต1 29 มิถุนายน 2560 14:37:32
131  โรงเรียนบ้านขนวน สพป.ขอนแก่น เขต5 29 มิถุนายน 2560 14:36:20
132  โรงเรียนแก่งนาขามสาม้คคี สพป.กาฬสินธุ์ เขต1 29 มิถุนายน 2560 14:34:55
133  โรงเรียนบ้านโคกงู สพป.นราธิวาส เขต2 29 มิถุนายน 2560 14:32:56
134  โรงเรียนผักไห่ สพม.เขต 3 พระนครศรีอยุธยา 29 มิถุนายน 2560 14:20:39
135  บ้านวังสำโม สพป.อุตรดิตถ์ เขต1 29 มิถุนายน 2560 13:55:50
136  โรงเรียนบ้านป่าเสี้ยว สพป.ขอนแก่น เขต5 29 มิถุนายน 2560 13:07:16
137  บ้านหนองขาม สพป.กำแพงเพชร เขต1 29 มิถุนายน 2560 12:54:17
138  โรงเรียนชุมชนบ้านศีรษะละเลิง สพป.นครราชสีมา เขต1 29 มิถุนายน 2560 12:20:30
139  โรงเรียนบ้านลำเชิงไกร สพป.นครราชสีมา เขต1 29 มิถุนายน 2560 11:59:59
140  โรงเรียนนิคมสร้างตนเองเชียงพิณ 1 สพป.อุดรธานี เขต1 29 มิถุนายน 2560 11:58:09
141  โรงเรียนบ้านเขาสว่างอารมณ์ สพป.กำแพงเพชร เขต1 29 มิถุนายน 2560 11:57:00
142  โรงเรียนบ้านโนนงาม สพป.ศรีสะเกษ เขต1 29 มิถุนายน 2560 11:39:38
143  โรงเรียนบ้านโกรกสิงขร สพป.ราชบุรี เขต1 29 มิถุนายน 2560 11:21:56
144  โรงเรียนบ้านหนองลุมพุกบุ่งแสง สพป.ขอนแก่น เขต5 29 มิถุนายน 2560 11:19:19
145  โรงเรียนวัดราษฎร์ศรุทธา สพป.เพชรบุรี เขต1 29 มิถุนายน 2560 10:30:00
146  โรงเรียนบ้านโนนเสลา สพป.นครราชสีมา เขต4 29 มิถุนายน 2560 10:27:18
147  โรงเรียนบ้านหอย สพป.ขอนแก่น เขต5 29 มิถุนายน 2560 10:26:20
148  โนนสำราญหนองหญ้าขาว สพป.ขอนแก่น เขต5 29 มิถุนายน 2560 10:16:38
149  โรงเรียนบ้านโนนลาน สพป.ขอนแก่น เขต5 29 มิถุนายน 2560 09:53:04
150  โรงเรียนบ้านห้วยแกดอนหันหนองหญ้าม้า สพป.ขอนแก่น เขต2 29 มิถุนายน 2560 09:41:39
151  โรงเรียนบ้านหนองบัวเงิน สพป.อุดรธานี เขต1 29 มิถุนายน 2560 09:07:13
152  โรงเรียนหนองขามวิทยาคาร สพป.ขอนแก่น เขต5 29 มิถุนายน 2560 08:47:02
153  โรงเรียนบ้านจะโปรง สพป.เพชรบุรี เขต1 29 มิถุนายน 2560 08:29:57
154  โรงเรียนบ้านนาอ้อม สพป.พะเยา เขต2 28 มิถุนายน 2560 21:09:23
155  โรงเรียนวัดบางปิ้ง(บริษัทเกลือไทยสงเคราะห์) สพป.สมุทรสาคร เขต1 28 มิถุนายน 2560 20:06:09
156  โรงเรียนบ้านผาขาม สพป.ขอนแก่น เขต5 28 มิถุนายน 2560 19:10:29
157  โรงเรียนภูห่านศึกษา สพป.ขอนแก่น เขต5 28 มิถุนายน 2560 17:47:53
158  โรงเรียนดงเจริญพิทยาคม สพม.เขต 41 กำแพงเพชร 28 มิถุนายน 2560 17:46:39
159  เจซี.โคราชอนุสรณ์ 1 สพป.นครราชสีมา เขต4 28 มิถุนายน 2560 16:55:02
160  โรงเรียนบ้านหนองเหียง สพป.ฉะเชิงเทรา เขต2 28 มิถุนายน 2560 15:17:46
161  โรงเรียนหนองกุงวิทยา สพป.มหาสารคาม เขต2 28 มิถุนายน 2560 15:15:00
162  โรงเรียนบ้านกันละ สพป.นครศรีธรรมราช เขต2 28 มิถุนายน 2560 15:11:16
163  โรงเรียนบ้านรังย้อย สพป.เพชรบูรณ์ เขต3 28 มิถุนายน 2560 15:07:24
164  โรงเรียนบ้านหนองไฮ สพป.ขอนแก่น เขต5 28 มิถุนายน 2560 14:29:20
165  บ้านควนเงิน สพป.นครศรีธรรมราช เขต3 28 มิถุนายน 2560 14:18:02
166  โรงเรียนประโคนชัยวิทยา สพป.บุรีรัมย์ เขต2 28 มิถุนายน 2560 13:53:08
167  โรงเรียนวัดหัวฝาย สพป.ลำปาง เขต1 28 มิถุนายน 2560 13:23:55
168  โรงเรียนบ้านสีสุก สพป.นครราชสีมา เขต6 28 มิถุนายน 2560 13:14:08
169  โรงเรียนบ้านหนองกวางลี้(ประสิทธิ์ประชานุสรณ์) สพป.พิษณุโลก เขต1 28 มิถุนายน 2560 13:06:54
170  โรงเรียนบ้านนาอุดม(ขอนแก่น) สพป.ขอนแก่น เขต5 28 มิถุนายน 2560 12:55:17
171  โรงเรียนบ้านสว่างโนนสูง สพป.ขอนแก่น เขต5 28 มิถุนายน 2560 12:25:19
172  โรงเรียนบ้านแม่ลัว(วิริยะราษฎร์สงเคราะห์) สพป.แพร่ เขต1 28 มิถุนายน 2560 11:45:27
173  โรงเรียนบ้านหนุน สพป.พะเยา เขต2 28 มิถุนายน 2560 11:32:22
174  บ้านข้าวสาร สพป.อุดรธานี เขต1 28 มิถุนายน 2560 10:32:04
175  โรงเรียนวัดแก้วตา (สุมนพรฉิมประชาสรรค์) สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต1 28 มิถุนายน 2560 09:52:54
176  บ้านนาคำน้อย สพป.ขอนแก่น เขต5 28 มิถุนายน 2560 09:38:29
177  โรงเรียนบ้านห้วยสิงห์ สพป.พะเยา เขต2 28 มิถุนายน 2560 09:34:24
178  โรงเรียนบ้านโป่งแห้ง สพป.ขอนแก่น เขต5 28 มิถุนายน 2560 09:10:09
179  โรงเรียนบ้านเทพประทาน สพป.ฉะเชิงเทรา เขต2 28 มิถุนายน 2560 09:06:10
180  โรงเรียนบ้านสะอาด สพป.ขอนแก่น เขต5 28 มิถุนายน 2560 08:31:17
181  โรงเรียนบ้านบางเหรียง สพป.กระบี่ เขต1 28 มิถุนายน 2560 08:16:23
182  โรงเรียนสีกัน(วัฒนานันท์อุปถัมภ์) สพม.เขต 2 กรุงเทพมหานคร 27 มิถุนายน 2560 20:32:35
183  โรงเรียนบ้านน้ำพ่น สพป.อุดรธานี เขต1 27 มิถุนายน 2560 20:04:09
184  บ้านแม่กลองน้อย สพป.ตาก เขต2 27 มิถุนายน 2560 18:48:06
185  โรงเรียนบ้านห้วยกะทะทอง สพป.กาญจนบุรี เขต3 27 มิถุนายน 2560 15:47:28
186  โรงเรียนโพนทองวิทยายน สพม.เขต 27 ร้อยเอ็ด 27 มิถุนายน 2560 15:29:20
187  โรงเรียนบ้านผิผ่วน สพป.ยโสธร เขต1 27 มิถุนายน 2560 15:28:52
188  โรงเรียนบ้านท่าลี่ศรีสุขวิทยา สพป.อุดรธานี เขต2 27 มิถุนายน 2560 14:50:40
189  โรงเรียนบ้านป่าแงะ (ป่าแดด) สพป.เชียงราย เขต2 27 มิถุนายน 2560 14:36:16
190  โรงเรียนบ้านหนองตุ้ม สพป.เชียงใหม่ เขต3 27 มิถุนายน 2560 14:32:56
191  โรงเรียนเก่าขามวิทยา สพม.เขต 29 อำนาจเจริญ 27 มิถุนายน 2560 14:26:24
192  โรงเรียนวัดโพธิ์เลื่อน สพป.ปทุมธานี เขต1 27 มิถุนายน 2560 13:18:04
193  โรงเรียนกู่กาสิงห์ประชาสรรค์ สพม.เขต 27 ร้อยเอ็ด 27 มิถุนายน 2560 12:55:54
194  โรงเรียนโนนงามศึกษา สพป.ขอนแก่น เขต5 27 มิถุนายน 2560 12:27:20
195  โรงเรียนบ้านโนนโก สพป.ขอนแก่น เขต5 27 มิถุนายน 2560 12:19:26
196  โรงเรียนบ้านวังยาว(ชุมแพ) สพป.ขอนแก่น เขต5 27 มิถุนายน 2560 11:39:32
197  โรงเรียนบ้านท่าคำบง สพป.หนองคาย เขต2 27 มิถุนายน 2560 11:26:16
198  โรงเรียนบ้านพงษ์โนนประวัติ สพป.ขอนแก่น เขต5 27 มิถุนายน 2560 11:13:58
199  โรงเรียนหนองไฮวิทยา สพป.อุดรธานี เขต1 27 มิถุนายน 2560 11:10:49
200  โรงเรียนบ้านหม้อ สพป.อุดรธานี เขต1 27 มิถุนายน 2560 10:55:51


ทั้งหมด 22,700 รายการ 2 / 227
 
 
 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
เว็บไซต์และข้อมูลของโรงเรียนทุกโรงเรียนในเว็บไซต์นี้ สงวนลิขสิทธิ์ การนำข้อมูลไปใช้ประโยชน์อื่นใด
ต้องได้รับการอนุญาต จากเจ้าของเว็บไซต์ก่อนเสมอ
 
สคูลจ๊อบ สมัครครู ประกาศรับสมัครครู สมัครงานโรงเรียน www.schooljob.in.th
คลิกเพื่อสมัครเป็นครู