โรงเรียนวิถีพุทธที่ลงทะเบียน
22,795
โรงเรียน
ลงทะเบียน ปี พ.ศ. 2554
4,664
โรงเรียน
ลงทะเบียน ปี พ.ศ. 2555
6,079
โรงเรียน
ลงทะเบียน ปี พ.ศ. 2556
6,028
โรงเรียน
ลงทะเบียน ปี พ.ศ. 2557
2,006
โรงเรียน
ลงทะเบียน ปี พ.ศ. 2558
1,896
โรงเรียน
ลงทะเบียน ปี พ.ศ. 2559
1,710
โรงเรียน
ลงทะเบียน ปี พ.ศ. 2560
412
โรงเรียน
รวมโรงเรียนวิถีพุทธทั้งหมด
22,795
โรงเรียน
การทำประเมิน ปี พ.ศ. 543
โรงเรียนที่ทำประเมินครบถ้วนสมบูรณ์
0
โรงเรียน
โรงเรียนที่ทำประเมินไม่ครบ
2
โรงเรียน
โรงเรียนที่ไม่ได้ทำประเมิน
0
โรงเรียน
การทำประเมิน ปี พ.ศ. 2554
โรงเรียนที่ทำประเมินครบถ้วนสมบูรณ์
8
โรงเรียน
โรงเรียนที่ทำประเมินไม่ครบ
3,492
โรงเรียน
โรงเรียนที่ไม่ได้ทำประเมิน
47
โรงเรียน
การทำประเมิน ปี พ.ศ. 2555
โรงเรียนที่ทำประเมินครบถ้วนสมบูรณ์
16
โรงเรียน
โรงเรียนที่ทำประเมินไม่ครบ
5,316
โรงเรียน
โรงเรียนที่ไม่ได้ทำประเมิน
69
โรงเรียน
การทำประเมิน ปี พ.ศ. 2556
โรงเรียนที่ทำประเมินครบถ้วนสมบูรณ์
134
โรงเรียน
โรงเรียนที่ทำประเมินไม่ครบ
10,718
โรงเรียน
โรงเรียนที่ไม่ได้ทำประเมิน
57
โรงเรียน
การทำประเมิน ปี พ.ศ. 2557
โรงเรียนที่ทำประเมินครบถ้วนสมบูรณ์
3,900
โรงเรียน
โรงเรียนที่ทำประเมินไม่ครบ
7,868
โรงเรียน
โรงเรียนที่ไม่ได้ทำประเมิน
18
โรงเรียน
การทำประเมิน ปี พ.ศ. 2558
โรงเรียนที่ทำประเมินครบถ้วนสมบูรณ์
8,245
โรงเรียน
โรงเรียนที่ทำประเมินไม่ครบ
7,300
โรงเรียน
โรงเรียนที่ไม่ได้ทำประเมิน
34
โรงเรียน
การทำประเมิน ปี พ.ศ. 2559
โรงเรียนที่ทำประเมินครบถ้วนสมบูรณ์
13,124
โรงเรียน
โรงเรียนที่ทำประเมินไม่ครบ
6,552
โรงเรียน
โรงเรียนที่ไม่ได้ทำประเมิน
75
โรงเรียน
การทำประเมิน ปี พ.ศ. 2560
โรงเรียนที่ทำประเมินครบถ้วนสมบูรณ์
5,931
โรงเรียน
โรงเรียนที่ทำประเมินไม่ครบ
11,371
โรงเรียน
โรงเรียนที่ไม่ได้ทำประเมิน
61
โรงเรียน
รวมโรงเรียนที่ทำประเมินครบถ้วนสมบูรณ์
31,358
โรงเรียน
รวมโรงเรียนที่ทำประเมินไม่ครบ
52,619
โรงเรียน
รวมโรงเรียนที่ไม่ได้ทำประเมิน
1,413
โรงเรียน
รวมวิถีพุทธโรงเรียนทั้งหมด
26,091
โรงเรียน
การทำประเมิน 29 ประการ สำหรับโรงเรียนวิถีพุทธใน 1 ปี มี 2 รอบ คือ รอบ 9 เดือน และรอบ 12 เดือน
1. ทำประเมินครบถ้วนสมบูรณ์ คือ ทำประเมินครบทั้ง 2 รอบ
2. ทำประเมินไม่ครบ คือ ทำประเมินเพียงรอบใดรอบหนึ่งเท่านั้น
3. ไม่ได้ทำประเมิน คือ ไม่ได้ทำประเมินทั้ง 2 รอบ
ข้อมูล ณ วันที่ 24 กันยายน 2560 19:45:52
โรงเรียนวิถีพุทธที่ลงทะเบียนทั้งหมด
 ลำดับ  ชื่อโรงเรียน สังกัด วันที่สมัคร
101  โรงเรียนชุมชนบ้านศีรษะละเลิง สพป.นครราชสีมา เขต1 29 มิถุนายน 2560 12:20:30
102  โรงเรียนบ้านลำเชิงไกร สพป.นครราชสีมา เขต1 29 มิถุนายน 2560 11:59:59
103  โรงเรียนนิคมสร้างตนเองเชียงพิณ 1 สพป.อุดรธานี เขต1 29 มิถุนายน 2560 11:58:09
104  โรงเรียนบ้านเขาสว่างอารมณ์ สพป.กำแพงเพชร เขต1 29 มิถุนายน 2560 11:57:00
105  โรงเรียนบ้านโนนงาม สพป.ศรีสะเกษ เขต1 29 มิถุนายน 2560 11:39:38
106  โรงเรียนบ้านโกรกสิงขร สพป.ราชบุรี เขต1 29 มิถุนายน 2560 11:21:56
107  โรงเรียนบ้านหนองลุมพุกบุ่งแสง สพป.ขอนแก่น เขต5 29 มิถุนายน 2560 11:19:19
108  โรงเรียนวัดราษฎร์ศรุทธา สพป.เพชรบุรี เขต1 29 มิถุนายน 2560 10:30:00
109  โรงเรียนบ้านโนนเสลา สพป.นครราชสีมา เขต4 29 มิถุนายน 2560 10:27:18
110  โรงเรียนบ้านหอย สพป.ขอนแก่น เขต5 29 มิถุนายน 2560 10:26:20
111  โนนสำราญหนองหญ้าขาว สพป.ขอนแก่น เขต5 29 มิถุนายน 2560 10:16:38
112  โรงเรียนบ้านโนนลาน สพป.ขอนแก่น เขต5 29 มิถุนายน 2560 09:53:04
113  โรงเรียนบ้านห้วยแกดอนหันหนองหญ้าม้า สพป.ขอนแก่น เขต2 29 มิถุนายน 2560 09:41:39
114  โรงเรียนบ้านหนองบัวเงิน สพป.อุดรธานี เขต1 29 มิถุนายน 2560 09:07:13
115  โรงเรียนหนองขามวิทยาคาร สพป.ขอนแก่น เขต5 29 มิถุนายน 2560 08:47:02
116  โรงเรียนบ้านจะโปรง สพป.เพชรบุรี เขต1 29 มิถุนายน 2560 08:29:57
117  โรงเรียนบ้านนาอ้อม สพป.พะเยา เขต2 28 มิถุนายน 2560 21:09:23
118  โรงเรียนวัดบางปิ้ง(บริษัทเกลือไทยสงเคราะห์) สพป.สมุทรสาคร เขต1 28 มิถุนายน 2560 20:06:09
119  โรงเรียนบ้านผาขาม สพป.ขอนแก่น เขต5 28 มิถุนายน 2560 19:10:29
120  โรงเรียนภูห่านศึกษา สพป.ขอนแก่น เขต5 28 มิถุนายน 2560 17:47:53
121  โรงเรียนดงเจริญพิทยาคม สพม.เขต 41 กำแพงเพชร 28 มิถุนายน 2560 17:46:39
122  เจซี.โคราชอนุสรณ์ 1 สพป.นครราชสีมา เขต4 28 มิถุนายน 2560 16:55:02
123  โรงเรียนบ้านหนองเหียง สพป.ฉะเชิงเทรา เขต2 28 มิถุนายน 2560 15:17:46
124  โรงเรียนหนองกุงวิทยา สพป.มหาสารคาม เขต2 28 มิถุนายน 2560 15:15:00
125  โรงเรียนบ้านกันละ สพป.นครศรีธรรมราช เขต2 28 มิถุนายน 2560 15:11:16
126  โรงเรียนบ้านรังย้อย สพป.เพชรบูรณ์ เขต3 28 มิถุนายน 2560 15:07:24
127  โรงเรียนบ้านหนองไฮ สพป.ขอนแก่น เขต5 28 มิถุนายน 2560 14:29:20
128  บ้านควนเงิน สพป.นครศรีธรรมราช เขต3 28 มิถุนายน 2560 14:18:02
129  โรงเรียนประโคนชัยวิทยา สพป.บุรีรัมย์ เขต2 28 มิถุนายน 2560 13:53:08
130  โรงเรียนวัดหัวฝาย สพป.ลำปาง เขต1 28 มิถุนายน 2560 13:23:55
131  โรงเรียนบ้านสีสุก สพป.นครราชสีมา เขต6 28 มิถุนายน 2560 13:14:08
132  โรงเรียนบ้านหนองกวางลี้(ประสิทธิ์ประชานุสรณ์) สพป.พิษณุโลก เขต1 28 มิถุนายน 2560 13:06:54
133  โรงเรียนบ้านนาอุดม(ขอนแก่น) สพป.ขอนแก่น เขต5 28 มิถุนายน 2560 12:55:17
134  โรงเรียนบ้านสว่างโนนสูง สพป.ขอนแก่น เขต5 28 มิถุนายน 2560 12:25:19
135  โรงเรียนบ้านแม่ลัว(วิริยะราษฎร์สงเคราะห์) สพป.แพร่ เขต1 28 มิถุนายน 2560 11:45:27
136  โรงเรียนบ้านหนุน สพป.พะเยา เขต2 28 มิถุนายน 2560 11:32:22
137  โรงเรียนาหว้าไตรประชาคม สพป.นครราชสีมา เขต1 28 มิถุนายน 2560 11:20:42
138  บ้านข้าวสาร สพป.อุดรธานี เขต1 28 มิถุนายน 2560 10:32:04
139  โรงเรียนวัดแก้วตา (สุมนพรฉิมประชาสรรค์) สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต1 28 มิถุนายน 2560 09:52:54
140  บ้านนาคำน้อย สพป.ขอนแก่น เขต5 28 มิถุนายน 2560 09:38:29
141  โรงเรียนบ้านห้วยสิงห์ สพป.พะเยา เขต2 28 มิถุนายน 2560 09:34:24
142  โรงเรียนบ้านโป่งแห้ง สพป.ขอนแก่น เขต5 28 มิถุนายน 2560 09:10:09
143  โรงเรียนบ้านเทพประทาน สพป.ฉะเชิงเทรา เขต2 28 มิถุนายน 2560 09:06:10
144  โรงเรียนบ้านสะอาด สพป.ขอนแก่น เขต5 28 มิถุนายน 2560 08:31:17
145  โรงเรียนบ้านบางเหรียง สพป.กระบี่ เขต1 28 มิถุนายน 2560 08:16:23
146  โรงเรียนสีกัน(วัฒนานันท์อุปถัมภ์) สพม.เขต 2 กรุงเทพมหานคร 27 มิถุนายน 2560 20:32:35
147  โรงเรียนบ้านน้ำพ่น สพป.อุดรธานี เขต1 27 มิถุนายน 2560 20:04:09
148  บ้านแม่กลองน้อย สพป.ตาก เขต2 27 มิถุนายน 2560 18:48:06
149  ขุนห้วยบ้านรุ่ง สพป.ตาก เขต2 27 มิถุนายน 2560 18:34:23
150  โรงเรียนบ้านห้วยกะทะทอง สพป.กาญจนบุรี เขต3 27 มิถุนายน 2560 15:47:28
151  โรงเรียนโพนทองวิทยายน สพม.เขต 27 ร้อยเอ็ด 27 มิถุนายน 2560 15:29:20
152  โรงเรียนบ้านผิผ่วน สพป.ยโสธร เขต1 27 มิถุนายน 2560 15:28:52
153  โรงเรียนบ้านท่าลี่ศรีสุขวิทยา สพป.อุดรธานี เขต2 27 มิถุนายน 2560 14:50:40
154  โรงเรียนบ้านป่าแงะ (ป่าแดด) สพป.เชียงราย เขต2 27 มิถุนายน 2560 14:36:16
155  โรงเรียนบ้านหนองตุ้ม สพป.เชียงใหม่ เขต3 27 มิถุนายน 2560 14:32:56
156  โรงเรียนเก่าขามวิทยา สพม.เขต 29 อำนาจเจริญ 27 มิถุนายน 2560 14:26:24
157  โรงเรียนวัดโพธิ์เลื่อน สพป.ปทุมธานี เขต1 27 มิถุนายน 2560 13:18:04
158  โรงเรียนกู่กาสิงห์ประชาสรรค์ สพม.เขต 27 ร้อยเอ็ด 27 มิถุนายน 2560 12:55:54
159  โรงเรียนโนนงามศึกษา สพป.ขอนแก่น เขต5 27 มิถุนายน 2560 12:27:20
160  โรงเรียนบ้านโนนโก สพป.ขอนแก่น เขต5 27 มิถุนายน 2560 12:19:26
161  โรงเรียนบ้านวังยาว(ชุมแพ) สพป.ขอนแก่น เขต5 27 มิถุนายน 2560 11:39:32
162  โรงเรียนบ้านท่าคำบง สพป.หนองคาย เขต2 27 มิถุนายน 2560 11:26:16
163  โรงเรียนบ้านพงษ์โนนประวัติ สพป.ขอนแก่น เขต5 27 มิถุนายน 2560 11:13:58
164  โรงเรียนหนองไฮวิทยา สพป.อุดรธานี เขต1 27 มิถุนายน 2560 11:10:49
165  โรงเรียนบ้านหม้อ สพป.อุดรธานี เขต1 27 มิถุนายน 2560 10:55:51
166  โรงเรียนบ้านหมูม้น สพป.นครพนม เขต2 27 มิถุนายน 2560 10:36:01
167  โรงเรียนโสภณประชาเทวารุทธารักษ์ สพป.ฉะเชิงเทรา เขต2 27 มิถุนายน 2560 10:26:28
168  โรงเรียนบ้านวังบง( สพป.อด.4) สพป.อุดรธานี เขต4 27 มิถุนายน 2560 10:23:27
169  โรงเรียนหนองกระแหล่งกระเดาวิทยา สพป.ขอนแก่น เขต5 27 มิถุนายน 2560 10:10:28
170  บ้านร่มเกล้า 3 สพป.ตาก เขต2 26 มิถุนายน 2560 18:24:26
171  รวมไทยพัฒนา 3 สพป.ตาก เขต2 26 มิถุนายน 2560 18:13:07
172  บ้านขุนห้วยช่องแคบ สพป.ตาก เขต2 26 มิถุนายน 2560 17:59:22
173  บ้านแม่พลู สพป.ตาก เขต2 26 มิถุนายน 2560 17:17:51
174  โรงเรียนอนุบาลบ้านใหม่ไชยพจน์(ฉลาดราษฎร์บำรุง) สพป.บุรีรัมย์ เขต4 26 มิถุนายน 2560 15:07:38
175  โรงเรียนบ้านปงดอน สพป.ลำปาง เขต3 26 มิถุนายน 2560 14:52:23
176  โรงเรียนบ้านโพนทา สุรินทร์ สพป.สุรินทร์ เขต2 26 มิถุนายน 2560 14:34:32
177  โรงเรียนเสนานุเคราะห์ สพป.นครราชสีมา เขต1 26 มิถุนายน 2560 13:55:20
178  โรงเรียนบ้านอ่างศิลา สพป.ขอนแก่น เขต5 26 มิถุนายน 2560 13:41:42
179  โรงเรียนบ้านร่องสมอ สพป.ขอนแก่น เขต5 26 มิถุนายน 2560 13:32:47
180  โรงเรียนบ้านเซอทะ สพป.ตาก เขต2 26 มิถุนายน 2560 13:26:24
181  โรงเรียนวัดเหมืองค่า(ประชารัฐอุปถัมภ์) สพป.แพร่ เขต1 26 มิถุนายน 2560 13:14:55
182  โรงเรียนบ้านแม่ตาลน้อย-ปางปง ปางทราย สพป.ลำปาง เขต1 25 มิถุนายน 2560 19:17:25
183  บ้านแม่โพ สพป.ตาก เขต2 25 มิถุนายน 2560 15:56:02
184  บ้านแม่ออกผารู สพป.ตาก เขต2 25 มิถุนายน 2560 15:49:57
185  บ้านน้ำหอม สพป.ตาก เขต2 25 มิถุนายน 2560 15:40:46
186  โรงเรียนบ้านอู่หู่ สพป.ตาก เขต2 25 มิถุนายน 2560 15:27:06
187  โรงเรียนบ้านแม่จะเราสองแคว สพป.ตาก เขต2 25 มิถุนายน 2560 15:10:28
188  บ้านสามหมื่น สพป.ตาก เขต2 25 มิถุนายน 2560 15:01:31
189  บ้านแม่ตาว (ตาก เขต 2) สพป.ตาก เขต2 25 มิถุนายน 2560 14:53:15
190  บ้านห้วยปลาหลด สพป.ตาก เขต2 25 มิถุนายน 2560 14:44:09
191  บ้านธงชัย สพป.ตาก เขต2 25 มิถุนายน 2560 14:36:11
192  บ้านแม่ตาวใหม่ สพป.ตาก เขต2 25 มิถุนายน 2560 14:26:58
193  บ้านแม่ปะเหนือ สพป.ตาก เขต2 25 มิถุนายน 2560 14:17:41
194  บ้านหัวฝาย (ตาก เขต 2) สพป.ตาก เขต2 25 มิถุนายน 2560 14:05:41
195  บ้านท่าอาจ สพป.ตาก เขต2 25 มิถุนายน 2560 13:48:08
196  บ้านวังตะเคียน สพป.ตาก เขต2 25 มิถุนายน 2560 13:35:54
197  โรงเรียนเขาพนมแบกศึกษา สพม.เขต 11 สุราษฎร์ธานี 25 มิถุนายน 2560 11:43:05
198  โรงเรียนบ้านวังรางใหญ่ สพป.นครราชสีมา เขต4 25 มิถุนายน 2560 10:56:40
199  โรงเรียนบ้านบางปรน สพป.นครศรีธรรมราช เขต2 25 มิถุนายน 2560 06:18:25
200  โรงเรียนนิคมสร้างตนเองลำน้ำน่านสงเคราะห์ 5 สพป.อุตรดิตถ์ เขต2 24 มิถุนายน 2560 21:26:29


ทั้งหมด 22,795 รายการ 2 / 228
 
 
 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
เว็บไซต์และข้อมูลของโรงเรียนทุกโรงเรียนในเว็บไซต์นี้ สงวนลิขสิทธิ์ การนำข้อมูลไปใช้ประโยชน์อื่นใด
ต้องได้รับการอนุญาต จากเจ้าของเว็บไซต์ก่อนเสมอ
 
www.schooljob.in.th ประกาศรับสมัครครู สมัครงานครู งานอาจารย์ งานโรงเรียน
คลิกเพื่อสมัครเป็นครู