รายชื่อผู้บริหารสถานศึกษาที่ได้รับโล่"ครูดีไม่มีอบายมุข" ปี ๒๕๕๕

 

รายชื่อผู้ที่เข้ารับมอบโล่ประกาศเกียรติคุณ“ครูดีไม่มีอบายมุข”(ผู้บริหารสถานศึกษา) เนื่องในงานวันครูประจำปี 2555

วันที่ 12 มกราคม พ.ศ. 2555

ณ  ห้องประชุมศาสตราจารย์ หม่อมหลวงปิ่น มาลากุล ชั้น ๓ อาคารราชมังคลาภิเษก กระทรวงศึกษาธิการ

 

 

ภาคเหนือ

ชื่อ-สกุล

หน่วยงาน

เบอร์โทรศัพท์

E-mail

1.นายเดชวิทย์ หล้าปาวงศ์

ร.ร.ธงชัยวิทยา ต.ต้นธงชัยอ.เมือง จ.ลำปาง

081-0295601

[email protected]

2.นายสวาท  ใจมาดี

ร.ร.บ้านห้วยโผ  ต.แม่ยวม อ.แม่สะเรียง  จ.แม่ฮ่องสอน

085-7159128

[email protected]

3.นายดวงจันทร์  แก้วจีน

ร.ร.บ้านป่าลาน ต.ห้วยโป่ง อ.เมือง  จ.แม่ฮ่องสอน

087-1831291

[email protected]

4.นางอัมพร  ศิริขวัญ

ร.รชุมชนบ้านแม่ตาวกลาง ต.แม่ตาว อ.แม่สอด จ.ตาก

089-2726217

[email protected]

5.นายจันทร  ไชยมูล

ร.ร.บ้านห้วยไคร้ ต.ห้วยไคร้ อ.แม่สาย จ.เชียงราย

089-7000851

[email protected]

6.นายสุนทร  ขันคำกาศ

ร.ร.บ้านหนองแหย่ง ต.แม่คำ อ.แม่จัน จ.เชียงราย

089-1919295

[email protected]

7.นายสามารถ  กอนอยู่

ร.ร.วัดกระบังมังคลาราม  ต.หอกลอง อ.พรหมพิราม  จ.พิษณุโลก

081-4758977

[email protected]

8.นายสุรินทร์  แก้วบุตรดี

ร.ร.บ้านในเมือง ต.แม่พูล อ.ลับแลง  จ.อุตรดิตถ์

088-1479545

[email protected]

9.นายสมบูรณ์  วงศ์เรือน

ร.ร.อนุบาลลำปาง   ต.เวียงเหนือ  อ.เมือง   จ.ลำปาง

081 02470041

[email protected]

ภาคตะวันออก

ชื่อ-สกุล

หน่วยงาน

เบอร์โทรศัพท์

E-mail

10.นายประวิทย์  ศรีพินิจ

ร.ร.ชุมชนวัดหนองรี ต.หนองรี อ.เมือง จ.ชลบุรี

081-4533659

[email protected]

11.นายเสรี  ธนะวัฒโก

รร.วัดสำนักบก  ต.สำนักบก   อ.เมือง  จ.ชลบุรี

089-0128822

 

12.นางสาวอุทัยวรรณ  ฝอยหิรัญ

รร.ชุมชนวัดหนองรี  ต.หนองรี  อ.เมือง  จ.ชลบุรี

083-1166994

[email protected]

13.นางสาวอุษณา   รุหะโรจน์

รร.บ้านสวนอุดมวิทยา  ต.บ้านสวน  อ.เมือง  จ.ชลบุรี

089-8320465

 

ภาคกลาง

ชื่อ-สกุล

หน่วยงาน

เบอร์โทรศัพท์

                   E-mail

14.นายชูศักดิ์  ใจมั่น

รร.วัดท่าเตียน อ.เดิมบางนางบวช จ.สุพรรณบุรี

089-5495771

[email protected]

15.นายประสงค์  สังข์ทอง

รร.วัดถอนสมอ ต.ถอนสมอ อ.ท่าช้าง จ.สิงห์บุรี

089-1495802

[email protected] hotmail.com

16.นายสุรเชาว์  เรืองวัฒน์

รร.วัดโคกหม้อ ต.ทะเลชุบศร อ.เมือง  จ.ลพบุรี

081-8520514

[email protected]

17.นายเกรียงไกร  บำรุงจิตร์

รร.วัดพิจารณ์โสภณ ต.โรงช้าง อ.ป่าโมง จ.อ่างทอง

089-5159035

[email protected] hotmail.com

18.นาย ไพทูรย์  อิ่มสำราญ

รร.บ้านหลุมข้าว อ.โคกสำโรง จ.ลพบุรี

089-5391907

[email protected]

19.นางสาวมะลิ  คงสกุล

รร.วัดโสภณาราม(ปลั่งร่วมราษฎร์บำรุง) ต.โคกขา อ.เมือง

จ.สมุทรสาคร

081-9851921

[email protected]

20.นางสาววรรณชนก รอดหยู่

ร.ร.วัดกองแก้ว ต.บางยอ อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ

089-7989497

[email protected]

21.นางอุษณีย์   ขำดวง

ร.ร.วัดบางน้ำผึ้งใน ต.บางน้ำผึ้ง อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ

089-1332443

[email protected]

22.นายเฉลียว  จุลมุสิก

ร.ร บ้านหนองโพธิ์ ต.หนองไผ่แบน อ. เมือง จ.อุทัยธานี

089-9579979

[email protected]

23.นายจำเนียร  โลหะเวช

ร.ร.บ้านคลองลาน อ.หนองบัว จ.นครสวรรค์

089 702 1466

[email protected]

24.นายสุรชิต  เนื้อละออ

รร.อมรินทราวารี ต.โคกยาง  อ.ปราสาท  จ.หวัดสุรินทร์

087-820-1673

***

25.นายวิวัฒน์  แดงสกุล

รร.บ้านหูช้าง ต.หูช้าง อ.บ้านไร่ จ.อุทัยธานี

087-8474616

[email protected]

26.นายวิรัตน์  ปานแก้ว

ร.ร.บ้านไดลึก(ประชานุสรณ์) ต.ห้วยพร้อม อ.คงเจริญ   จ.พิจิตร

089-9075526

[email protected]

27.นายประทวน  ร่มส้มซ่า

ร.ร.วัดวังวน  ต.วังวน อ.พรหมพิราม จ.พิษณุโลก

0874193327

[email protected]

ภาคกลาง

ชื่อ-สกุล

หน่วยงาน

เบอร์โทรศัพท์

E-mail

28.นายประดิษฐ์  ชินจิตร์

ร.ร.บ้านเทพสถาพร อ.หนองบัว จ.นครสวรรค์

087 206 0839

[email protected]

29.ดร.วสันต์  นาวเหนียว

สพป.อุทัยธานี  เขต1  อำเภอเมือง  จังหวัดอุทัยธานี

081841850

[email protected]

30.นางสาวดาวัลย์  ชูไสว

ร.ร.ชุมชนวัดราษฎร์บำรุง  อ.เมือง จ.สมุทรปราการ

081-5804801

 

31.นางสาวเพ็ญศรี ชินตาปัญญากุล

ร.ร.อินทรัมพรรย์อนุสรณ์  อ.เมือง จ.สมุทรปราการ

081-7210868

[email protected]

32.ดร.ปิติชาย  ตันปิติ

ร.ร.เอี่ยมสุรีย์  อ.เมือง จ.สมุทรปราการ

089-8190709

[email protected]

33.นายณัฐวุฒิ  สังสิลลา

ร.ร.พร้านีลวัชระ  อ.เมือง จ.สมุทรปราการ

089-4404844

[email protected]

34.นายณัฐพล  นุชอุดม

ร.ร.คลองแสนสุข  อ.เมือง จ.สมุทรปราการ

086-5770638

[email protected]

35.นายวินัย  ทองอยู่ยืด

ร.ร.วัดโคกทอง(บวรวิทยา) ต.กุฎี อ.ผักไห่ จ.พระนครศรีอยุธยา

081 926 3497

[email protected]

36.นายอัมพร สุวรรณจันทร์

ร.ร.วัดสวนส้ม  ต.สำโรงใต้  อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ

081 374 5677

 

37.นายวิเชียร  สุขเกษม

ร.ร.วัดธรรมิการาม ต.บางขาม อ.บ้านหมี่ จ.ลพบุรี

089 0040940

[email protected]

38.นายสมนึก  สักทอง

ร.ร.ชุมชนวัดบางโค อ.บางใหญ่ จ.นนทบุรีน์

089-8287834

[email protected]

39.นายบำเพ็ญ  ปานมณี

ร.ร.หนองยาว ต.เกาะตาเลี้ยง  อ.ศรีสำโรง  จ.สุโขทัย

0861604480

[email protected]

40.นายชุมพล  ศรีวิชาสร้อย

ร.ร.บ้านหนองบ่มกล้วย ต.หนองบ่มกล้วย อ.บ้านไร่ จ.อุทัยธานี

0819733396

[email protected]

41.นายชูกิต  สัมมาพิทักษ์

ร.ร.บ้านหินงามสามัคคี ต.หนองบ่มกล้วย อ.บ้านไร่  จ.อุทัยธานี

 

[email protected]

ภาคตะวันตก

ชื่อ-สกุล

หน่วยงาน

เบอร์โทรศัพท์

E-mail

42.นางนภา  เกาสังข์

ร.ร.วัดเขาพระ อ.โพธิ์ธาราม จ.ราชบุรี

0871601918

[email protected]

43.นายภิรมย์  โชติแดง

ร.ร.วัดช่องพราน ต.เตาปูน อ.โพธาราม  จ.ราชบุรี

081-8561834

[email protected]

44.นางสุวนีย์ กาญจนฉายา

ร.ร. บ้านหัวหิน อ.เมือง จ.กาญจนบุรี

085-8441237

[email protected]

45.นางสาวเพ็ญพิมล  บุญรักษาทรัพย์                         

ร.ร.บ้านเขาแดง ต.ช่องดาต อ.บ่อพลอย จ.กาญจนบุรี

081-9133803

[email protected]

46.นางพนอรัตน์  ชุณหวานิช

ร.ร.บ้านห้วยตลุง ต.หนองขาว อ.ท่าม่วง จ.กาญจนบุรี

0819432760

[email protected]

47..นางวทิชา  พรายประทีป

ร.ร.ชาวไร่ ต.ชะอำ อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี

0817153 1269

[email protected] hotmail.com

48.นางศุลีพร  บุศราทิจ

ร.ร.บ้านแม่คะเมย อ.แก่งกระจาน จ.เพชรบุรี

032460153

 ไม่มี

49.นายสุรพล เอี่ยมธนานุรักษ์

ร.ร.วัดดอนทราย  อ.โพธิ์ธาราม จ.ราชบุรี

081 9422781

[email protected]

50.นายพชร เพิ่มพงษ์พิพัฒน์

ร.ร.บ้านท่ายาง (มงคลประชาสรรค์) อ.ท่ายาง จ.เพชรบุรี

089 536 9612

[email protected]

51.นายเทิม  มิตรจิต

ร.ร.วัดจันทาราม อ.บ้านลาด จ.เพชรบุรี

081 290 7823

[email protected]

52.นางพิมผกา  แดงสุวรรณ์

ร.ร.บ้านดอนยาง อ.เมือง จ.เพชรบุรี

081 942 3801

[email protected]

53.นางฉวีวรรณ  ม่วงปรางค์

ร.ร.วัดห้วยเสือ อ.บ้านลาด จ.เพชรบุรี

089-7536347

[email protected]

54.นายอำนาจ  สุนทรธรรม

ร.ร.วัดอินทาราม “โกวิทอินทราทร”ต.หนองขาว

อ.ท่าม่วง จ.กาญจนบุรี

081 6181826

[email protected]

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ชื่อ-สกุล

หน่วยงาน

เบอร์โทรศัพท์

E-mail

55.นางดรุณี  ฉลาดสุข

ร.ร.บ้านตำแย(ประชาสงเคราะห์)ต.พระเหลา อ.พนา จ.อำนาจเจริญ

087-2511022

[email protected]

56.นายอารมณ์  ศรีแสง

ร.ร. บ้านไร่  ต.โพนทอง  อ.โพธิตาด  จ.หนองคาย

085-7479515

[email protected]

57.นายพรมมา  สิงหามาตย์

ร.ร.บ้านโคกสว่าง ต.นาสวรรค์ อ.เมืองบึงกาฬ จ.บึงกาฬ

088-492325

[email protected]

58.นายวิโรจน์  ฉายชูวงษ์

ร.ร.บ้านแปรง ต.บ้านแปรง อ.ด่านขุนทด  จ.นครราชสีมา

081-8792962

viroj_bps @hotmail.com

59.นางสุรางค์  เชื้อเจริญ

ร.ร.บ้านท่าขี้เหล็ก ต.หินดาต  อ.ด่านขุนทด จ.นครราชสีมา

084-4176730

[email protected]

60.นางเพ็ญศรี  ศรีสุนารถ

ร.ร.บ้านเขลาทุ่ง ต.ปะหลาน อ.พยัคภูมิพิสัย จ.มหาสารคาม

089-9402267

[email protected]

61.นางกาญจนา ศรีพระนาม

ร.ร.บ้านหนองแสง ต.ห้วยเตย อ.กุดรัง จ.มหาสารคาม

081-0546529

[email protected]m

62.นายอนุช  ธรรมวรรณ

ร.ร.อนุบาลเลย ต.กุดป่อง อ.เมือง จ.เลย

081-7082299

[email protected]

63.นางสาวอรุณี  ราชพัฒน์

ร.ร.บ้านนาโศก ต.ศรีสองรัก อ.เมือง จ.เลย

O81-0603422

[email protected]

64.นายโกเมธ  พิมพ์เบ้าธรรม

ร.ร.บ้านนาขาม  ต.พังทุย  อ.น้ำพต  จ.ขอนแก่น

089-7116599

[email protected]

65.นายแสงไทย  สุวรรณรงค์

บ้านวังบาง(วังยางวิทยานุกูล) ต.พรรณา อ.พรรณานิคม จ.สกลนคร

042 779047

[email protected]

66.นางบุญมา  พันธะไชย

ร.ร.บ้านสะอาด(สะอาดวิทยาคาร)ต.สะอาด อ.โพธิชัย จ.ร้อยเอ็ด

089-8634099

[email protected]

67.นายเวสแก้ว  ยอดมงคล

ร.ร.บ้านหนองลาดควาย ต.โพนทอง อ.เรนูนคร จ.นครพนม

086-2382797

[email protected]

68.นายถนอมจิต อินทอง

ร.ร.ชุมชนบ้านบุ่งคล้ายวิทยา ต.บุ่งคล้าย อ.เมือง จ.ชัยภูมิ

087-2324257

[email protected]

69.นายสมชัย  การมาโส

ร.ร.บ้านเทพประทับ อ.สังคม จ.หนองคาย

081 9755413

[email protected]

70.นายชัยณรงค์   ศรีสุข

ร.ร.บ้านหนองผือ อ.ท่าบ่อ จ.หนองคาย

086 2311072

[email protected]

71.นายวิชิต  พลบำรุง

ร.ร.น้ำพองพัฒนศึกษารัชมังคลาภิเษก ต.น้ำพอง อ.น้ำพอง                         จ.ขอนแก่น สพม. 25

085 014 5852

[email protected]

72.นางสมหวัน  มิตรตระกูล

ร.ร.บ้านไร่สมบูรณ์  อ.เมือง จ.อำนาจเจริญ

089 8614480

[email protected]

73.นายประนงค์  ถิตย์เรือง

ร.ร.นางามวิทยาคาร อ.เรนูนคร จ.นครพนม

081 729 4258

[email protected]

74.นายนพดล  ศรีพระนาม

ร.ร.บ้านหนองแหน ต.นาโพธิ์ อ.กุดรั้ง จ.มหาสารคาม

089 9416931

[email protected]

75.นางสาวนภกมล ใจชอบสันเทียะ

ร.ร.บ้านดอนมูกมัน อ.ด่านขุนทด จ.นครราชสีมา

0814701414

[email protected]

77.นายประสาท   ยอดอานนท์

ร.ร.บ้านท่าเลื่อนสามัคคี (คศ. 5 ปถัมภ์) ต.หนองสาหร่าย

อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา

 

[email protected]

78.นายวขาน  บัวบาน

ร.ร.หมื่นศรีประชาสรรค์ ต.หมื่นศรี อ.สำโรงทาบ จ.สุรินทร์

089 5792930

[email protected]

79.นายธำรงศักดิ์  เชื้อเจริญ

ร.ร.บ้านตะเคียน อ.ด่านขุนทด จ.นครราชสีมา

0894287095

[email protected]

80.นายสุวรรณ  สุริยา

ร.ร.น้ำสร้างหนองบะ ต.สีนวล อ.พยัคฆภูมิพิสัยจ.มหาสารคาม

089-9402267

[email protected]

81.นายประสิทธิ์  ชาญศิริ

ร.ร.บ้านขามเรียง  ต.ขามเรียง  อ.กันทรวิชัย จ.มหาสารคาม

089-9402267

[email protected]

82.นายสุธินันท์  ยศพล

ร.ร.มะชมโนนสง่า ต.ภารแอ่น อ.พยัคฆภูมิพิสัย จ.มหาสารคาม

089-9402267

[email protected]

83.นางไพลัดดา  อวิรุธพานิช

ร.ร.บ้านโศกกาว  ต.โศกกาว  อ.กุดรัง  จ.มหาสารคาม

085 7649234

[email protected]

ภาคใต้

ชื่อ-สกุล

หน่วยงาน

เบอร์โทรศัพท์

E-mail

84.นาย จารึก  ทองฤกษ์

ร.ร.วัดเปรมศรัทธา  จ.สงขลา

089-9752593

[email protected]

 

 

 

 ดาวน์โหลดด้านล่าง


ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติม1 : Download? (485.6 kb)

เขียนเมื่อ 8 มกราคม 2555 | อ่าน 6474
เขียนโดย โรงเรียนบ้านหว้าน

       
 
 
  อ่าน แวดวงวิถีพุทธ อื่นๆ
 
ประกาศรับสมัคร โรงเรียนวิถีพุทธเพื่อรับการคัดเลือกเป็นโรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำรุ่นที่ 10
ประกาศรับสมัคร โรงเรียนวิถีพุทธเพื่อรับการคัดเลือกเป็นโรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำรุ่นที่ 10
2/4/2562
เปิดอ่าน 1931
 
ขอเชิญครูอาจารย์ บุคลากร พนักงาน นักศึกษาประชาชนเข้าร่วมปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานเนื่องในวันมาฆะบูชา
ระหว่างวันที่ 23-25 กุมภาพัน 2561 ณ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ตำบลลำไทร อำเภอวังน้อย จั
14/2/2561
เปิดอ่าน 1832
 
ขอเชิญโรงเรียนวิถีพุทธส่งบุคลากรเข้าร่วมปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานเนื่องในวันมาฆะบูชา 2561
ระหว่างวันที่ 23-25 กุมภาพัน 2561 ณ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
9/2/2561
เปิดอ่าน 1800
 
แจ้งโรงเรียนดาวน์โหลดเกียรติบัตรจาก สพฐ.
มอบให้กับโรงเรียนที่จัดกิจกรรมตามโครงการเชิญชวนร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี ของนักเรียนและบุคลากรทางการ
12/10/2560
เปิดอ่าน 3549
 
ขอเชิญโรงเรียนวิถีพุทธเข้าร่วมสมัครคัดเลือกเป็นโรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำ รุ่นที่ ๘ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๐
ขอเชิญโรงเรียนวิถีพุทธเข้าร่วมสมัครคัดเลือกเป็นโรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำ รุ่นที่ ๘ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๐
27/2/2560
เปิดอ่าน 4275
 
ปฏิญญา กรุงเทพฯวิสาขบูชานานาชาติครั้งที่13: ชาวพุทธ85ประเทศเน้นสันติศึกษาแก้ขัดแย้ง
ปฏิญญา กรุงเทพฯวิสาขบูชานานาชาติครั้งที่13 ชาวพุทธ 85 ประเทศวาง 3 ขั้นตอนสร้างสันติภาพโลก
24/5/2559
เปิดอ่าน 3130
 
" ค่ายใบไม้แรกผลิ ครั้งที่ 7 " ณ สถาบันวิปัสสนากรรมฐาน มจร. วังน้อย พระนครศรีอยุทธยา
…..ร่วมกันเพาะเม็ดพันธ์แห่งสติแก่ “ใบไม้แรกผลิ” เพื่อให้เขามีความแข็งแรงทางด้านจิตใจ …ต่อไปภายหน้าร่มเงาของต้นไม้ของชาติจะได้หนาร่มเย็น…ใบไม้ไม่ร่วงไปก่อนกาลเวลาที่ควร…… ..... รูปแบบกิจกรรม มุ่งเน้นการเจริญสติ ตามแนวสติปัฎฐาน ๔ ทั้งรูปแบบนิยม และธรรมชาตินิยม มีการ เดินจงกรม นั่งสมาธิ สวดมนต์เช้า-เย็น
1/3/2558
เปิดอ่าน 4345
 
app วิปัสสนา ม.มหาจุฬาฯ เปิดให้ดาวน์โหลดแล้ว
สถาบันวิปัสสนาธุระ มจร.เปิดให้บริการดาวน์โหลด แอพ "วิปัสสนา ม.มหาจุฬา" แล้ว ทางระบบแอนดรอยด์ ซึ่งสามารถติดตามข่าวสารและลงทะเบียนเข้าปฏิบัติธรรมออนไลน์ ได้ทุกที่ ทุกเวลา
15/2/2558
เปิดอ่าน 3756
 
โครงการบวชสามเณรปลูกปัญญาธรรมปี ๔
โครงการสามเณร ปลูกปัญญาธรรม โดย ทรูปลูกปัญญา หน่วยงานเพื่อสังคมของ บมจ. ทรู คอร์ปอเรชั่น
2/2/2558
เปิดอ่าน 4056
 
ส่วนวางแผนและพัฒนาการอบรม สถาบันวิปัสสนาธุระ รับสมัคร พระธรรมวิทยากรและพระวิปัสสนาจารย์
15/7/2557
เปิดอ่าน 4187
 
 
 
 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
เว็บไซต์และข้อมูลของโรงเรียนทุกโรงเรียนในเว็บไซต์นี้ สงวนลิขสิทธิ์ การนำข้อมูลไปใช้ประโยชน์อื่นใด
ต้องได้รับการอนุญาต จากเจ้าของเว็บไซต์ก่อนเสมอ
 
สคูลจ๊อบ สมัครครู ประกาศรับสมัครครู สมัครงานโรงเรียน www.schooljob.in.th
คลิกเพื่อสมัครเป็นครู