โครงการ ขับเคลื่อนขยายผลโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. ปี ๒๕๖๑ ระดับกลุ่มโรงเรียนบ่อเบี้ย-ม่วงเจ็ดต้น

โครงการ         ขับเคลื่อนขยายผลโรงเรียนคุณธรรม สพฐ.  ปี ๒๕๖๑  ระดับกลุ่มโรงเรียนบ่อเบี้ย-ม่วงเจ็ดต้น
แผนงาน           บูรณาการยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต
สอดคล้องกับนโยบาย   (√ )  ยุทธศาสตร์ข้อที่  ๑ , ๓
                              (√ )  นโยบายข้อที่ ๑ , ๓ , ๕
ลักษณะโครงการ   ( √ )  ใหม่      (  )  ต่อเนื่อง
หน่วยงาน/กลุ่มงานที่รับผิดชอบ   โรงเรียนบ้านห้วยยาง 
ผู้รับผิดชอบ     นางดาวดึงส์  มาลาทอง , นางสาวกุหลาบ   ท้าวทะ  และ นายคณิต   ทิพย์โอสถ  
ระยะเวลา        กันยายน  ๒๕61
1. หลักการและเหตุผล
          การขับเคลื่อนขยายผลโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. เป็นการดำเนินงานเพื่อสืบสานพระราชปณิธาน  เดินตามรอยเบื้องพระยุคลบาทของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9 ตามพระราชประสงค์ของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ์บดินทรเทพยวรางกูร รัชกาลที่ 10 โดยโรงเรียนแต่ละแห่งต้องวิเคราะห์คุณธรรมอัตลักษณ์ของตนเอง เพื่อใช้เป็นแนวทาง ในการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมในโรงเรียน รวมไปถึงการพัฒนาผู้บริหาร ครู และนักเรียนตาม กรอบแนวคิดโครงการโรงเรียนคุณธรรม ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ดังนี้     
คุณธรรม นิยาม พอเพียง ดำรงชีวิตพอเพียงตามพระราชดำรัส ด้วยความมุ่งมั่น ตั้งใจ สร้างสรรค์ ตั้งแต่ระดับปัจเจกบุคคล ครอบครัว จนถึงระดับชาติ  ด้วยความรวดเร็ว รอบคอบ กตัญญู ดำรงตนเรียบง่าย ไม่หลงลืมตัวเมื่อเกิดความสำเร็จ
          ความดีงาม ต้องยกย่องเชิดชูบุพการี ครู อาจารย์ และทุกคนที่มีส่วนร่วม
ซื่อสัตย์สุจริตป้องกันไม่ให้เกิดการทุจริตคอร์รัปชันในทุกระดับโดยการปลูกฝังค่านิยมว่าการทุจริตคอร์รัปชัน คือความย่อยยับอับปาง และ ความน่าอับอาย 
ความรับผิดชอบ โรงเรียนคุณธรรม ผู้บริหาร ครู อาจารย์ ฯลฯ มีภาระหน้าที่ อันสำคัญต้องช่วยกันพร่ำสอน เพื่อให้ลูกหลานเยาวชน ก้าวทันต่อยุคโลกาภิวัตน์ ยึดมั่นความซื่อสัตย์ สุจริต
มีความรอบรู้  อดทน เสียสละ มีความเพียรด้วยปัญญา และความรอบคอบ
อุดมการณ์คุณธรรม ร่วมกันเสริมสร้างหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี และปลูกฝัง ความคิดเชิงอุดมการณ์ เพื่อให้เกิดโรงเรียนคุณธรรมอย่างกว้างขวาง และทั่วถึง อันเป็นความยั่งยืนแห่งความร่มเย็น และมั่นคง ของระบบการศึกษาของชาติบ้านเมืองสืบไปในอนาคต
ทั้งนี้ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยสำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา และเพื่อให้เป็นไปตามแผนงานของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้จัดสรรงบประมาณให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 2 ดำเนินการขับเคลื่อนขยายผลโรงเรียนคุณธรรม สพฐ . ภายใต้กิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมและคุณลักษณะอันพึงประสงค์และค่านิยมของชาติ ในกรอบภารกิจ 6 กิจกรรม คือโครงงานพัฒนาจริยคุณ,คืนคุณธรรมสู่ห้องเรียน,ค่ายพัฒนาผู้นำเยาวชน,ค่ายเยาวชนคนคุณธรรม,การนิเทศและการประเมินคุรุชนคนคุณธรรม/นวัตกรรมสร้างสรรค์คนดี/โรงเรียนคุณธรรม
          จากหลักการดังกล่าวข้างต้น   โรงเรียนบ้านห้วยยาง ซึ่งเป็นโรงเรียนแกนนำโรงเรียนคุณธรรม และได้รับคัดเลือกให้เป็นหน่วยดำเนินการ ได้ตระหนักและให้ความสำคัญการดำเนินงานเพื่อสืบสานพระราชปณิธาน  เดินตามรอยเบื้องพระยุคลบาทของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช  ตามพระราชประสงค์ของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 และสนองนโยบายของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จึงได้จัดทำโครงการ ขับเคลื่อนขยายผลโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. ปี ๒๕๖๑  นำมาขยายผลให้กับกลุ่มโรงเรียนบ่อเบี้ย-ม่วงเจ็ดต้น ซึ่งประกอบไปด้วยโรงเรียนทั้งหมด ๑๐ โรงเรียน  ในตำบลบ่อเบี้ยและตำบลม่วงเจ็ดต้น  อำเภอบ้านโคก  เพื่อพัฒนาผู้บริหาร ครู นักเรียนของโรงเรียนในกลุ่มบ่อเบี้ย-ม่วงเจ็ดต้น ในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 2    
2. วัตถุประสงค์
          1. เพื่อให้ผู้บริหาร  ครู และนักเรียนแกนนำ ในกลุ่มโรงเรียนบ่อเบี้ย-ม่วงเจ็ดต้น  ตระหนักรู้ เข้าใจ และมีกระบวนการคิด อย่างมีเหตุผล ซึมซับคุณค่าแห่งคุณธรรมความดีอย่างเป็นธรรมชาติสร้างความรู้สึกผิดชอบชั่วดีและภูมิใจในการทำความดี 
          2. เพื่อให้ผู้บริหาร ครูและนักเรียนแกนนำสร้างเครือข่ายในโรงเรียน กลุ่มโรงเรียน ชุมชน องค์กรแห่งคุณธรรม  โดยขอความร่วมมือจากหน่วยงาน และองค์กรที่ทำงานด้านคุณธรรมอย่างเป็นรูปธรรมชัดเจนและมีความต่อเนื่องยั่งยืน
3. เป้าหมาย
          3.1 เชิงปริมาณ

               1. ครูวิทยากรแกนนำ กลุ่มโรงเรียนบ่อเบี้ย-ม่วงเจ็ดต้น  จำนวน ๑0 คน
                2. ครูโรงเรียนคุณธรรม  กลุ่มโรงเรียนบ่อเบี้ย-ม่วงเจ็ดต้น   จำนวน ๙๓  คน
                3. นักเรียนแกนนำโรงเรียนคุณธรรม กลุ่มโรงเรียนบ่อเบี้ย - ม่วงเจ็ดต้น  จำนวน 100 คน
          3.2 เชิงคุณภาพ
               ครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียนทุกคน มีความตระหนักรู้ เข้าใจ  และคิดอย่าง มีเหตุผล ซึมซับคุณค่าแห่งคุณธรรมความดีอย่างเป็นธรรมชาติ สร้างความรู้สึก ผิดชอบชั่วดี ภูมิใจในการทำความดี และร่วมกันสร้างเครือข่ายชุมชนองค์กรแห่งคุณธรรม ด้วยการขอความร่วมมือจากหน่วยงาน และองค์กรที่ทำงานด้านคุณธรรมอย่างเป็นรูปธรรมชัดเจน ต่อเนื่องและยั่งยืน
4. ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย
    4.1 เชิงปริมาณ
          1. จำนวนนักเรียนที่ได้รับการพัฒนาให้มีพฤติกรรมที่พึงประสงค์ในโรงเรียนเพิ่มขึ้น ร้อยละ 100     
          2. จำนวน ครู และบุคลากรทางการศึกษาที่ได้รับการพัฒนาให้มีพฤติกรรมที่พึงประสงค์ในโรงเรียนเพิ่มขึ้นร้อยละ 100      
          3. จำนวน ครู และนักเรียน ที่ได้รับการปลูกฝังคุณธรรม 5 ประการ คือ  ความพอเพียง ความกตัญญู ความซื่อสัตย์สุจริต ความรับผิดชอบ อุดมการณ์คุณธรรม ร้อยละ 100
    4.2 เชิงคุณภาพ
        1. ผู้บริหาร ครูและนักเรียนมีอุดมการณ์คุณธรรมในการพัฒนาในโรงเรียนคุณธรรม
        2. ผู้บริหาร ครูและนักเรียนมีกลไกและเครื่องมือในการปฏิบัติคุณธรรมจริยธรรมร่วมกันทั้งโรงเรียน 
        3. ผู้บริหาร ครูและนักเรียนมีพฤติกรรมที่พึงประสงค์ด้านความพอเพียง ความกตัญญู และความซื่อสัตย์สุจริต ในโรงเรียนเพิ่มขึ้น
        4. ผู้บริหาร ครูและนักเรียนพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ลดน้อยลง
        5. ผู้บริหาร ครูและนักเรียนมีกระบวนการมีส่วนร่วม และสร้างความรับผิดชอบจากผู้เกี่ยวข้องในโรงเรียน
        6. ครูและนักเรียนมีองค์ความรู้ นวัตกรรมด้านคุณธรรมฯ และบูรณาการไว้ในชั้นเรียน
        7. โรงเรียนเป็นแหล่งเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม
5. เครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผล
     1. แบบสำรวจรายการ
     2. แบบสอบถาม/แบบสังเกต
6. กิจกรรม/ขั้นตอนวิธีการดำเนินงาน
        งบประมาณ  ๒๐,๘๓๐ บาท (สองหมื่นแปดร้อยสามสิบบาทถ้วน) (ขอถัวจ่ายทุกรายการ)
กิจกรรม งบประมาณ ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ
๑. ประชุมแต่งตั้งคณะทำงาน/วางแผนการดำเนินงาน -
 
๒๗-๓๐ส.ค. ๖๑ ผอ.ดาวดึงส์ มาลาทอง และคณะ
๒. อบรมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนขยายผลครูโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. ปี ๒๕๖๑ กลุ่มโรงเรียนบ่อเบี้ย – ม่วงเจ็ดต้น
- ค่าอาหารกลางวัน  ๑๐๓ คน x ๗๐ บาท  x ๑ มื้อ
- ค่าอาหารว่าง  ๑๐๓ คน x ๒๐ บาท x ๒ มื้อ
- ค่าวัสดุฝึก
 
 
๗,๒๑๐
๔,๑๒๐
๗๕๐
๑๕ ก.ย. ๖๑ ผอ.ดาวดึงส์มาลาทอง และคณะ
๓. ค่ายนักเรียนคุณธรรม  สพฐ. ปี ๒๕๖๑   ระดับ กลุ่มโรงเรียนบ่อเบี้ย-ม่วงเจ็ดต้น
- ค่าอาหารกลางวัน  ๑๐๐ คน x ๕๐ บาท  x ๑ มื้อ
- ค่าอาหารว่าง  ๑๐๐ คน x ๑๕ บาท x ๒ มื้อ
- ค่าวัสดุฝึก
 
 
๕,๐๐๐
๓,๐๐๐
๗๕๐
๑๘ ก.ย. ๖๑ ผอ.ดาวดึงส์ มาลาทอง และคณะ
๔. นิเทศ ติดตาม และประเมินผล - ๑-๒๐ ก.ย. ๖๑ ผอ.ดาวดึงส์ มาลาทอง
๕. สรุปรายงานผล - ๒๐-๒๒ ก.ย. ๖๑ น.ส.กุหลาบ ท้าวทะและคณะ
รวมงบประมาณ ๒๐,๘๓๐  บาท
 
 
7. ระยะเวลาดำเนินการ (เดือน/ปี/สถานที่ดำเนินการ/ผู้รับผิดชอบ)
ที่ ชื่อกิจกรรม ระยะเวลาดำเนินการ สถานที่ดำเนินการ ผู้รับผิดชอบ
1 ประชุมแต่งตั้งคณะทำงาน/วางแผนการดำเนินงาน ๒๗-๓๐ส.ค. ๖๑ ณ ห้องประชุม
ร.ร.บ้านห้วยยาง
นางดาวดึงส์  มาลาทอง
นางสาวกุหลาบ  ท้าวทะ
นายคณิต  ทิพย์โอสถ
นางนพรัตน์  คำเพ็ง
2 อบรมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนขยายผลครูโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. ปี ๒๕๖๑ ๑๕ ก.ย. ๖๑ ณ ห้องประชุม
ร.ร.บ้านห้วยยาง
3 ค่ายนักเรียนคุณธรรม  สพฐ. ปี ๒๕๖๑   ๑๘ ก.ย. ๖๑ ณ ห้องประชุม
ร.ร.บ้านห้วยยาง
4 นิเทศ ติดตามและประเมินผล ๑-๒๐ กันยายน ๖๑ โรงเรียนกลุ่มบ่อเบี้ย-ม่วงเจ็ดต้น
5 สรุปรายงานผล ๒๐-๒๒ ก.ย. ๖๑ ร.ร.บ้านห้วยยาง
 
 
8. การวิเคราะห์ความเสี่ยงของโครงการ
    8.1 ปัจจัยความเสี่ยง
        1.1 การปรับเปลี่ยนนโยบาย/เพิ่มมากขึ้น
        1.2 การย้ายผู้บริหารและครูผู้รับผิดชอบ
    8.2 แนวทางการบริหารความเสี่ยง
       1.2 ปรับเปลี่ยนกระบวนการปฏิบัติงาน
       1.2 ปรับเปลี่ยนทัศนคติใหม่
 
9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
  ๑. ผู้บริหารน้อมนำ “ศาสตร์พระราชา” มาใช้บริหารจัดการโรงเรียนคุณธรรมได้อย่างต่อเนื่องและยั่งยืน
  2. ครูมีและใช้แผนการจัดการเรียนบูรณาการกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงแบบสหวิทยาการ
  3. กลุ่มโรงเรียนบ่อเบี้ย-ม่วงเจ็ดต้น  สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 2 มีโรงเรียนคุณธรรมต้นแบบ ระดับเขตพื้นที่ เพิ่มขึ้น
  4. นักเรียนในโรงเรียนคุณธรรม มีพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ในโรงเรียน “ลดลง” และเกิดพฤติกรรมที่พึงประสงค์ “เพิ่มขึ้น”อย่างน้อย 80 %  
 
 
ผู้เสนอโครงการ
 
 
( นางดาวดึงส์   มาลาทอง )
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านห้วยยาง
 
 
                                                          ผู้เห็นชอบโครงการ
 
                                                           ( นายยุทธนา    จันโส  )
                                                   ประธานกลุ่มโรงเรียนบ่อเบี้ย ม่วงเจ็ดต้น
 
                                                           ผู้อนุมัติโครงการ
 
 
 
                                                         ( นายประสบสุข   ดีอินทร์ )
                                ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 2

ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติม1 : Download? (87.81 kb)

เขียนเมื่อ 28 สิงหาคม 2561 | อ่าน 249
เขียนโดย โรงเรียนบ้านห้วยยาง

       
 
 
  อ่าน ข่าวสารโรงเรียน อื่นๆ
 
ขอเชิญโรงเรียนวิถีพุทธเข้าร่วมสมัครคัดเลือกเป็นโรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำ รุ่นที่ ๙ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๑
19/6/2561
เปิดอ่าน 2199
 
ภาพกิจกรรมวิถีพุทธ ร.ร.ชุมชนลำทะเมนชัยศึกษา
21/9/2560
เปิดอ่าน 1239
 
ประเมิณตนเองตามอัตลักษณ์
29/6/2560
เปิดอ่าน 3173
 
การอบรมพัฒนาครู บุคลากรวิถีพุทธ ตามแนวทางการดำเนินงานโรงเรียนวิถีพุทธ
5/11/2561
เปิดอ่าน 25
 
กิจกรรมก่อนเรียน
6/10/2561
เปิดอ่าน 80
 
สุขใจได้บุญ ทุกวันพระ
29/9/2561
เปิดอ่าน 67
 
กิจกรรมเข้าค่ายคุณธรรม
15/9/2561
เปิดอ่าน 98
 
กิจกรรมวิถีพุทธ วิถีไทย ประจำวันศุกร์
13/9/2561
เปิดอ่าน 90
 
แบบรายงานผลการปฏิบัติตามอัตลักษณ์ 29 ประการของโรงเรียนวิถีพุทธ
8/9/2561
เปิดอ่าน 212
 
โครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรมและมารยาทไทย
6/9/2561
เปิดอ่าน 131
 
 
 
 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
เว็บไซต์และข้อมูลของโรงเรียนทุกโรงเรียนในเว็บไซต์นี้ สงวนลิขสิทธิ์ การนำข้อมูลไปใช้ประโยชน์อื่นใด
ต้องได้รับการอนุญาต จากเจ้าของเว็บไซต์ก่อนเสมอ
 
สคูลจ๊อบ สมัครครู ประกาศรับสมัครครู สมัครงานโรงเรียน www.schooljob.in.th
คลิกเพื่อสมัครเป็นครู