อธิการบดีร่วมประชุมคณะกรรมการอำนวยการจัดงานฉลองพุทธชยันตี ณ ทำเนียบรัฐบาล

วันนี้ (๒๙ มีนาคม ๒๕๕๕) พระธรรมโกศาจารย์, ศ.ดร. อธิการบดี พร้อมด้วยพระมหาหรรษา ธมฺมหาโส,ผศ.ดร. ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการ เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการอำนวยการจัดงานฉลองพุทธชยันตี ๒,๖๐๐ ปี แห่งการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้า ครั้งที่ ๑/๒๕๕๕ ณ ห้องประชุม ๕๐๑ ชั้น ๕ ตึกบัญชาการ ทำเนียบรัฐบาล เพื่อพิจารณาแนวทางในการจัดทำธงสัญลักษณ์ ฉลองพุทธชยันตี และกรอบแผนงานการดำเนินงาน และโครงการต่างที่สัมพันธ์กัน

ในการประชุมครังนี้ นายยงยุทธ วิชัยดิษฐ์ รองนายกฯ เป็นประธานการประชุม โดยมี สมเด็จพระวันรัต นายนิวัฒน์ธำรง บุญทรงไพศาล รัฐมนตรีประจำสำนักนายกฯ ศ.ดร.ธงทอง จันทรางสุ ปลัดประจำสำนักนายกฯ และนายนพรัตน์ เบญจวัฒนานันท์ ผู้อำนวยการสำนักพระพุทธศาสนาแห่งชาติ พร้อมด้วยผู้แทนจากหน่วยงานภาครัฐและเอกชนต่างๆ เข้าร่วมกว่า ๘๐ รูป/คน ร่วมประชุมในครั้งนี้ด้วย

นายยงยุทธ วิชัยดิษฐ์ กล่าวว่า "ในฐานะพุทธศาสนิกชน และในนามของรัฐบาลไทย มีความยินดีอย่างยิ่งที่จะเป็นแกนหลักในการร่วมจัดงานเฉลิมฉลองอย่างยิ่งใหญ่ และสมเกียรติ เนื่องในโอกาสที่พระพุทธเจ้าได้ตรัสรู้และนำแสวงสว่างมาเป็นเครื่องชี้นำทางในการประพฤติปฏิบัติของมวลพุทธศาสนิกชน ในฐานะรัฐมนตรีกระทรวงมหาดไทยจะถือโอกาสจัดงานทั้งในระดับจังหวัด ซึ่งมีทั้งผู้ว่า และอบจ. ระดับอำเภอ และระดับตำบล จะร่วมระดมสรรพกำลังพุทธศาสนิกชนทั่วทั้งประเทศไทยจัดงานทั่วทั้งประเทศไทย และจะถือโอกาสนี้ เชิญหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการจัดงานครั้งนี้โดยพร้อมเพรียงกัน"

ในขณะที่พระธรรมโกศาจารย์, ศ.ดร. อธิการบดี ในฐานะประธานสมาคมวิสาขบูชาโลก กล่าวว่า "ในฐานะที่มหาจุฬาฯ ได้รับความไว้วางใจจากรัฐบาลไทย และมหาเถรสมาคมให้เป็นผู้ดำเนินการหลักในการจัดกิจกรรมนานาชาตินั้น จะถือโอกาสนี้ ในการเชิญชาวพุทธทั่วโลกมาร่วมจัดงานเฉลิมฉลองพุทธชยันตี ๒๖๐๐ ปีแห่งการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้า โดยจะมีพิธีเปิดในวันที่ ๓๑ พฤษภาคม การสัมมนานานาชาติในวันที่ ๑ และพิธีปิด ณ สหประชาชาติ ราชดำเนิน ในช่วงเย็นจะเป็นการเวียนเทียน และสวดมนต์ร่วมกัน ณ พุทธมณฑล ซึ่งเป็นศูนย์กลางพระพุทธศาสนาของโลก"

อนึ่ง สำหรับความก้าวหน้าในการเตรียมการจัดงานวิสาขบูชาโลกครั้งนี้ พระธรรมโกศาจารย์, ศ.ดร. อธิการบดี ได้ลงนามแต่งตั้งคณะกรรมการจัดงานในส่วนของมหาจุฬาฯ เป็นที่เรียบร้อยแล้ว โดยจะมีการร่วมประชุมเพื่อเตรียมการจัดงานในวันที่ ๓ เมษายน ๒๕๕๕ เวลา ๑๓.๐๐ น. ณ สำนักงานอธิการบดี ห้อง ๔๐๑ ในขณะที่ฝ่ายเลขานุการได้ส่งหนังสือเชิญชาวพุทธทั่วโลกกว่า ๘๗ ประเทศแล้ว ซึ่งมีจำนวนพุทธศาสนิกชนจากทั่วโลกกว่า ๑๗๐๐ รูป/คน เตรียมเดินทางมาร่วมเฉลิมฉลอง ณ ประเทศไทยตั้งแต่วันที่ ๓๐ พฤษภาคม ถึง ๓ มิถุนายน ๒๕๕๕


 

แหล่งข่าว : ส่วนเทคโนโลยีสารสนเทศ

เขียนเมื่อ 31 มีนาคม 2555 | อ่าน 1691
เขียนโดย พระมหาวิชาญ สุวิชาโน

       
 
 
  อ่าน ความรู้คู่คุณธรรม อื่นๆ
 
หลักชาวพุทธ 12 ประการ
ปัจจุบัน ปัญหาสำคัญยิ่งอย่างหนึ่ง ซึ่งปรากฏชัดในสังคม คือการที่คนมากมายเป็นชาวพุทธกันเพียงในนาม โดยไ
27/1/2559
เปิดอ่าน 4102
 
ระเทศไทยจัดวิสาขโลก ครั้งที่ 15 เชิดชูกษัตริย์นักพัฒนา
16/10/2560
เปิดอ่าน 1358
 
วิปัสสนาเบื้องต้น
30/3/2560
เปิดอ่าน 2022
 
จิตวิทยาการแนะแนวเชิงพุทธ : แนวคิด หลักการและแนวปฏิบัติ
21/3/2559
เปิดอ่าน 3891
 
แด่ ยุวชน
แด่ยุวชน....สามสิ่งที่เธอต้องเรียนรู้และฝึกฝนสามประการแรก คือ ศีล สมาธิ และปัญญา ผสมผสานเข้าไปในชีวิ
27/1/2559
เปิดอ่าน 2665
 
ครุศาสตร์ มจร.เปิดรับสมัครนิสิต ปริญญาโท สาขาจิตวิทยาการศึกาาและการแนะแนว รุ่นที่๒
22/11/2558
เปิดอ่าน 2671
 
ครุศาสตร์ มจร.เปิดรับสมัครนิสิต ปริญญาตรี สาขาการสอนพระพุทธศาสนาและจิตวิทยาแนะแนว
22/11/2558
เปิดอ่าน 2698
 
ปฏิญญากรุงเทพฯ ๒๕๕๘
เมื่อวันที่ ๑๕ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๔๒ ผู้แทน ๓๔ ประเทศได้เสนอต่อที่ประชุมสมัชชา สหประชาชาติให้วันวิสาขบูชา ซึ่งตรงกับวันเพ็ญเดือนพฤษภาคม เป็นวันสำคัญสากลของโลก และขอให้มีการจัดงานฉลองที่สำนักงานใหญ่องค์การสหประชาชาติ และสำนักงานประจำ ภูมิภาคต่างๆ ที่ประชุมสมัชชาสหประชาชาติได้มีมติรับรองตามนั้น (ในสมัยที่ ๕๔ วาระที่ ๑๗๔)
2/6/2558
เปิดอ่าน 3141
 
งานวิจัย : กระบวนปลูกฝังค่านิยมการบริโภคด้วยพุทธิปัญญาสำหรับวัยรุ่น
งานวิจัยนี้ได้รับการคัดเลือกในการนำเสนอผลงานในการประชุมวิชาการระดับชาติ มจร. ครั้งที่ ๑ MCU Congress 1 มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เมื่อ วันที่ 23 กรกฎาคม พ.ศ. 2557 ในหัวข้อพุทธบูรณาการเพื่อการพัฒนาจิตใจและปัญญา
15/3/2558
เปิดอ่าน 3931
 
ธรรมะรับอรุณ โดย ท่าน ว.วชิรเมธี
แผ่นดินนี้ ไม่อาจทำให้เรียบเสมอกันทั้งหมดได้ฉันใด มนุษย์ทั้งหลาย จะทำให้เหมือนทุกคนไม่ได้ฉันนั้น
9/2/2558
เปิดอ่าน 3335
 
 
 
 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
เว็บไซต์และข้อมูลของโรงเรียนทุกโรงเรียนในเว็บไซต์นี้ สงวนลิขสิทธิ์ การนำข้อมูลไปใช้ประโยชน์อื่นใด
ต้องได้รับการอนุญาต จากเจ้าของเว็บไซต์ก่อนเสมอ
 
สคูลจ๊อบ สมัครครู ประกาศรับสมัครครู สมัครงานโรงเรียน www.schooljob.in.th
คลิกเพื่อสมัครเป็นครู