คำค้น
    ประเภท วันที่ โดย
โครงการประกวดมารยาทไทย มารยาทงาม ไม่ระบุ 4/6/2561 โรงเรียนหนองเสือวิทยาคม
โครงการพัฒนาโรงเรียนวิถีพุทธ กิจกรรม “วันดี ชั่วโมงดี วิถีพุทธ” ไม่ระบุ 4/6/2561 โรงเรียนหนองเสือวิทยาคม
วันวิสาขบูา โรงเรียนบางดีวิทยาคม ไม่ระบุ 4/6/2561 โรงเรียนบางดีวิทยาคม
กิจกรรมวันวิสาขบูชา ไม่ระบุ 4/6/2561 โรงเรียนวังพร้าววิทยา
วิถีพุทธ ไม่ระบุ 4/6/2561 โรงเรียนบ้านพรุนายขาว
โครงการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมของนักเรียน ไม่ระบุ 4/6/2561 เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร เขต1
โครงการกิจกรรมยามเช้าและพุธหรรษา ไม่ระบุ 4/6/2561 เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร เขต1
กิจกรรมพุทธบุตร ไม่ระบุ 3/6/2561 โรงเรียนบ้านห้วยมงคล
กิจกรรมนั่งสมาธิหน้าเสาธง ไม่ระบุ 3/6/2561 โรงเรียนบ้านห้วยมงคล
กิจกรรมวันวิสาขบูชา ไม่ระบุ 3/6/2561 โรงเรียนบ้านห้วยมงคล
เอกสารรายงาน ไม่ระบุ 3/6/2561 โรงเรียนบ้านท่าข้าม
กิจกรรมลูกเสือ ไม่ระบุ 2/6/2561 โรงเรียนอนุบาลพุทธยาคม(วัดเขาบางทราย)
โครงการนำนักเรียนเข้าวัดทุกวันพระและสอนธรรมศึกษาในโรงเรียน ไม่ระบุ 2/6/2561 โรงเรียนอนุบาลพุทธยาคม(วัดเขาบางทราย)
กิจกรรมแห่เทียน ไม่ระบุ 1/6/2561 โรงเรียนวัดบุญญราศรี(ตำหรุราษฎร์อุปถัมภ์)
กิจกรรมเวียนเทียนฟังเทศน์วันวิสาขบูชา ไม่ระบุ 1/6/2561 โรงเรียนวัดบุญญราศรี(ตำหรุราษฎร์อุปถัมภ์)
โครงการค่ายธรรมสัญจร ไม่ระบุ 1/6/2561 โรงเรียนวัดท้องคุ้ง
รายงานผลการดำเนินจัดกิจกรรมที่สอดคล้องกับการเสริมสร้างค่านิยมหลักคนไทย ๑๒ ประการ ไม่ระบุ 1/6/2561 โรงเรียนบ้านมาบคล้า
กิจกรรมวันวิสาขบูชา ประจำปี 2561 ไม่ระบุ 1/6/2561 โรงเรียนอนุบาลบ้านใหม่ไชยพจน์(ฉลาดราษฎร์บำรุง)
กิจกรรมวันวิสาขบูชา ไม่ระบุ 1/6/2561 โรงเรียนบ้านหนองแวงป่งสัง
กิจกรรมสวดมนต์ ปีการศึกษา 2561 ไม่ระบุ 31/5/2561 โรงเรียนบ้านลำอีซู
สวดมนต์และฟังธรรม ไม่ระบุ 31/5/2561 โรงเรียนบ้านลำอีซู
กิจกรรมทำบุญทุกวันพระ ปีการศึกษา 2561 ไม่ระบุ 31/5/2561 โรงเรียนบ้านลำอีซู
กิจกรรมค่ายคุณธรรม จริธรรม ปีการศึกษา 2561 ไม่ระบุ 31/5/2561 โรงเรียนบ้านลำอีซู
อบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดประสบการณ์เรียนรู้ ตามแนวคิดเรกจิโอ เอมีเลีย ณ สถาบันอาศรมศิลป์ เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร วันที่ 6 - 8 สิงหาคม 2560 ไม่ระบุ 31/5/2561 โรงเรียนบ้านคลองมะนาว
อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่องชุมชนการเรียนรู้วิชาชิพ PLC (Professional Learning Community) ครูผู้ออกแบบนวัตกรรมนำการสอนเด็กปฐมวัย ณ ห้องประชุมบัวหลวง โรงเรียนอนุบาลตราด จังหวัดตราด วันที่ 26 - 27 ไม่ระบุ 31/5/2561 โรงเรียนบ้านคลองมะนาว
แสดงความยินดีคณะครู สอบผ่านนักธรรม ตรี / โท / เอก และนักเรียนในการแข่งขันกีฬาอำเภอคลองใหญ่ วันที่ 26 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561 ณ โรงเรียนบ้านคลองมะนาว ไม่ระบุ 31/5/2561 โรงเรียนบ้านคลองมะนาว
สอบประโยค ธรรมศึกษาชั้นโท ณ โรงเรียนบ้านไม้รูด ในสนามหลวง พ.ศ. 2560 วันที่ 9 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560 ไม่ระบุ 31/5/2561 โรงเรียนบ้านคลองมะนาว
สวดมนต์ แผ่เมตตา เจริญสติ วิปัสสนากรรมฐาน ทุกวันพระ ปีการศึกษา 2560 วันที่ 5 กันยายน 2560 ไม่ระบุ 31/5/2561 โรงเรียนบ้านคลองมะนาว
ศึกษานิเทศก์มาเยี่ยมและให้ข้อเสนอแนะในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ณ อาคารวิทยุการบิน โรงเรียนบ้านคลองมะนาว วันพุธ ที่ 27 ธันวาคม พ.ศ. 2560 ไม่ระบุ 31/5/2561 โรงเรียนบ้านคลองมะนาว
ศึกษาดูงานโรงเรียนรุ่งอรุณ เพื่อขยายผลโรงเรียนวิถีพุธ ณ โรงเรียนรุ่งอรุณ วันที่ 25-27 มีนาคม 2561 ไม่ระบุ 31/5/2561 โรงเรียนบ้านคลองมะนาว
ศึกษาดูงานการประเมินโรงเรียนพระราชทานระดับปฐมวัย ณ โรงเรียนอนุบาลตราด วันที่ 22 มกราคม พ.ศ. 2561 ไม่ระบุ 31/5/2561 โรงเรียนบ้านคลองมะนาว
วันเด็กสุขสันต์ รู้คิด รู้เท่าทัน สร้างสรรค์ เทคโนโลยี ณ โรงเรียนบ้านคลองมะนาว วันที่ 12 มกราคม พ.ศ. 2561 ไม่ระบุ 31/5/2561 โรงเรียนบ้านคลองมะนาว
โรงเรียนบ้านคลองขวางเป็นพี่เสี่ยง การดำเนินโครงการสถานศึกษา ปลอดยาเสพติดและอบายมุข วันที่ 14 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561 ณ โรงเรียนบ้านคลองมะนาว ไม่ระบุ 31/5/2561 โรงเรียนบ้านคลองมะนาว
การอบรมครูผู้ช่วยสู่การเป็น ครูมืออาชีพในประชาคมอาเซียน ณ บ้านปูรีสอร์ท จังหวัดตราด วันที่ 2 - 3 ตุลาคม 2560 ไม่ระบุ 31/5/2561 โรงเรียนบ้านคลองมะนาว
รับชม พุธเช้า ข่าว สพฐ. ณ อาคารมะนาว โรงเรียนบ้านคลองมะนาว วันที่ 10 มกราคม พ.ศ. 2561 ไม่ระบุ 31/5/2561 โรงเรียนบ้านคลองมะนาว
รวมงานสวดอภิธรรมการบำเพ็ญกุศลศพ คุณพ่อหลง ชะลาลัย ณ วัดห้วงโสม ตำบลไม้รูด อำเภอคลองใหญ่ จังหวัดตราด วันที่ 6 กันยายน 2560 ไม่ระบุ 31/5/2561 โรงเรียนบ้านคลองมะนาว

ทั้งหมด 44 หน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 ..
 
 
 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
เว็บไซต์และข้อมูลของโรงเรียนทุกโรงเรียนในเว็บไซต์นี้ สงวนลิขสิทธิ์ การนำข้อมูลไปใช้ประโยชน์อื่นใด
ต้องได้รับการอนุญาต จากเจ้าของเว็บไซต์ก่อนเสมอ
 
สคูลจ๊อบ สมัครครู ประกาศรับสมัครครู สมัครงานโรงเรียน www.schooljob.in.th
คลิกเพื่อสมัครเป็นครู