คำค้น สถานที่
ลำดับ  ชื่อสถานศึกษา  หลักสูตรอบรม  วันที่เริ่ม  สิ้นสุด  สถานที่อบรม
251   โรงเรียนบางหลวงวิทยา ปฎิบัติธรรมบุคลากรวิถีพุทธ   1/10/2560  3/10/2560  โรงเรียนบางหลวงวิทยา 170 ม.6 ต.บางหลวง อ.บางเลน จ.นครปฐม
252   โรงเรียนบางหลวงวิทยา นักเรียนวิถีพุทธ   16/6/2560  16/6/2560  โรงเรียนบางหลวงวิทยา 170 ม.6 ต.บางหลวง อ.บางเลน จ.นครปฐม
253   โรงเรียนเมืองอุบล ปฎิบัติธรรมบุคลากรวิถีพุทธ   14/9/2560  15/9/2560  โรงเรียนเมืองอุบล ต.ในเมือง อ.เมือง จ.อุบลราชธานี
254   โรงเรียนมหาชัยวิทยาคม นักเรียนวิถีพุทธ   6/7/2560  7/7/2560  โรงเรียนมหาชัยวิทยาคม อำเภอปลาปาก จังหวัดนครพนม
255   โรงเรียนวัดบางพูดใน (นนทวิทยา) นักเรียนวิถีพุทธ   11/8/2560  11/8/2560  โรงเรียนวัดบางพูดใน (นนทวิทยา)
256   โรงเรียนอนุบาลพระสมุทรเจดีย์ นักเรียนวิถีพุทธ   19/6/2560  23/6/2560  โรงเรียนอนุบาลพระสมุทรเจดีย์
257   โรงเรียนบ้านตะกุดไผ่ นักเรียนวิถีพุทธ   22/7/2560  22/7/2560  โรงเรียนบ้านตะกุดไผ่ ม.6 ต.พุเตย อ.วิเชียรบุรี จ.เพชรบูรณ์
258   โรงเรียนบ้านตะกุดไผ่ พัฒนาครูบุคลากรวิถีพุทธ   21/7/2560  21/7/2560  โรงเรียนบ้านตะกุดไผ่ ม.6 ต.พุเตย อ.วิเชียรบุรี จ.เพชรบูรณ์
259   โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา นักเรียนวิถีพุทธ   8/6/2560  8/6/2560  โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา
260   โรงเรียนปทุมพิทยาคม นักเรียนวิถีพุทธ   11/6/2560  13/6/2560  โรงเรียนปทุมพิทยาคม ตั้งอยู่เลขที่ 279 หมู่ 3 ถนนสมเด็จ ตาบลปทุม อาเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี
261   โรงเรียนสาธิตวัดพระบรมธาตุ ปฎิบัติธรรมบุคลากรวิถีพุทธ   23/6/2560  24/6/2560  โรงเรียนสาธิตวัดพระบรมธาตุ
262   โรงเรียนบ้านนาแค ปฎิบัติธรรมบุคลากรวิถีพุทธ   29/6/2560  30/6/2560  โรงเรียนบ้านนาแค ต.นาแค อ.นายูง จ.อุดรธานี 41380
263   โรงเรียนบ้านนาแค พัฒนาครูบุคลากรวิถีพุทธ   26/6/2560  26/6/2560  โรงเรียนบ้านนาแค ต.นาแค อ.นายูง จ.อุดรธานี 41380
264   โรงเรียนบ้านนาแค นักเรียนวิถีพุทธ   27/6/2560  28/6/2560  โรงเรียนบ้านนาแค 40 ม. 1 ต.นาแค อ.นายูง จ.อุดรธานี 41380
265   โรงเรียนวัดพลอยกระจ่างศรี นักเรียนวิถีพุทธ   27/7/2560  29/7/2560  ที่โรงเรียนวัดพลอยกระจ่างศรี
266   โรงรเรียนอนุบาลวังเหนือ พัฒนาครูบุคลากรวิถีพุทธ   29/6/2560  30/6/2560  วัดบ้านแพะใต้ อำเภอวังเหนือ จังหวัดลำปาง
267   โรงเรียนอนุบาลวังเหนือ นักเรียนวิถีพุทธ   29/6/2560  30/6/2560  วัดบ้านใหม่ อำเภอวังเหนือ จังหวัดลำปาง
268   โรงเรียนวัดตาลกง(ธรรมศรียาทร) นักเรียนวิถีพุทธ   28/6/2560  30/6/2560  มูลนิธิสวนธรรมศรีปทุม จ.ปทุมธานี
269   โรงเรียนดงบังพิสัยนวกานุสรณ์ นักเรียนวิถีพุทธ   22/6/2560  24/6/2560  วัดพระธาตุนาดูน
270   โรงเรียนวังบ่อวิทยา นักเรียนวิถีพุทธ   14/6/2560  16/6/2560  โรงเรียนวังบ่วิทยา ต.วังบ่อ อ.หนองบัว จ.นครสวรรค์
271   โรงเรียนวัดชัฏใหญ่ พัฒนาครูบุคลากรวิถีพุทธ   7/7/2560  7/7/2560  โรงเรียนวัดชัฏใหญ่ ตำบลรางบัว อำเภอจอมบึง จังหวัดราชบุรี 70150
272   โรงเรียนวัดชัฏใหญ่ นักเรียนวิถีพุทธ   7/7/2560  7/7/2560  โรงเรียนวัดชัฏใหญ่ ตำบลรางบัว อำเภอจอมบึง จังหวัดราชบุรี 70150
273   โรงเรียนร่มเกล้า บุรีรัมย์และโรงเรียนสมเสม็ดวิทยา พัฒนาครูบุคลากรวิถีพุทธ   17/6/2560  17/6/2560  วัดโนนดินแดงใต้
274   โรงเรียนสฤษดิเดช นักเรียนวิถีพุทธ   20/6/2560  30/6/2560  หอประชุมโรงเรียนสฤษดิเดชและวัดคมบาง
275   โรงเรียนวรราชาทินัดดามาตุวิทยา พัฒนาครูบุคลากรวิถีพุทธ   5/8/2560  5/8/2560  โรงเรียนวรราชาทินัดดามาตุวิทยา
276   โรงเรียนหนองยางชุมพิทยาคม ปฎิบัติธรรมบุคลากรวิถีพุทธ   29/6/2560  29/6/2560  หอประชุมโรงเรียนหนองยางชุมพิทยาคม
277   โรงเรียนหนองยางชุมพิทยาคม นักเรียนวิถีพุทธ   28/6/2560  28/6/2560  หอประชุมโรงเรียนหนองยางชุมพิทยาคม
278   โรงเรียนบ้านสามยอด นักเรียนวิถีพุทธ   5/6/2560  5/6/2560  โรงเรียนบ้านสามยอด
279   โรงเรียนบ้านปอบิต นักเรียนวิถีพุทธ   7/6/2559  9/6/2559  สำนักปฏิบัติธรรมบ้านไร่ปลายตะ
280   โรงเรียนดอนคาวิทยา นักเรียนวิถีพุทธ   23/6/2560  24/6/2560  หอประชุม โรงเรียนดอนคาวิทยา ต.ดอนคา อ.อู่ทอง จ.สุพรรณบุรี 72160
281   โรงเรียนวัดเนินเขาดิน นักเรียนวิถีพุทธ   3/10/2560  4/10/2560  263 หมู่ 1 โรงเรียนวัดเนินเขาดิน อ.แกลง จ.ระยอง 21110
282   โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ลพบุรี นักเรียนวิถีพุทธ   28/7/2560  30/7/2560  โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ลพบุรี
283   โรงเรียนบ้านกกจั่น นักเรียนวิถีพุทธ   7/7/2560  7/7/2560  โรงเรียนบ้านกกจั่น
284   โรงเรียนวัดหนามแดง(เขียวอุทิศ) นักเรียนวิถีพุทธ   14/7/2560  16/7/2560  ศูนยืปฏิบัติธรรมบ้านไร่ปลายตะวัน ต.วังน้ำเขียว อ.วังน้ำเขียว จ.นครราชสีมา
285   โรเรียนวัดโงกน้ำ นักเรียนวิถีพุทธ   9/5/2560  9/5/2560  มหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณ์
286   โรงเรียนวัดพิกุลทอง พัฒนาครูบุคลากรวิถีพุทธ   9/5/2560  9/5/2560  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
287   โรงเรียนบ้านหนองปลาสะวาย นักเรียนวิถีพุทธ   7/9/2560  8/9/2560  วัดดอยหลังถ้ำ ต.ศรีเตี้ย อ.บ้านโฮ่ง จ.ลำพูน
288   โรงเรียนบ้านสระลุมพุก ปฎิบัติธรรมบุคลากรวิถีพุทธ   25/5/2560  27/5/2560  โรงเรียนบ้านสระลุมพุก
289   โรงเรียนวัดลานนาบุญ (น้อม หงสะเดชอุปถัมภ์) นักเรียนวิถีพุทธ   9/6/2560  9/6/2560  โรงเรียนวัดลานนาบุญ (น้อม หงสะเดชอุปถัมภ์)
290   โรงเรียนวัดบ้านจอม นักเรียนวิถีพุทธ   9/8/2560  11/8/2560  วัดบ้านจอม ตำบลสองชั้น อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์
291   โรงเรียนนาคดีอนุสรณ์ นักเรียนวิถีพุทธ   10/10/2560  10/10/2560  โรงเรียนนาคดีอนุสรณ์
292   โรงเรียนวัดดอนดำรงธรรม นักเรียนวิถีพุทธ   25/5/2560  26/5/2560  อาคารอเนกประสงค์ โรงเรียนวัดดอนดำรงธรรม
293   โรงเรียนชุมชนบ้านตาหลังใน ปฎิบัติธรรมบุคลากรวิถีพุทธ   18/5/2560  20/5/2560  โรงเรียนชุมชนบ้านตาหลังใน อำเภอวังน้ำเย็น จังหวัดสระแก้ว
294   โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม พัฒนาครูบุคลากรวิถีพุทธ   8/5/2560  8/5/2560  ที่หอประชุมโรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม เขตราษฏร์บูรณะ กทม.
295   โรงเรียนสันติสุข นักเรียนวิถีพุทธ   1/6/2560  2/6/2560  โรงเรียนสันติสุข
296   โรงเรียนวัดสระสี่มุม นักเรียนวิถีพุทธ   22/5/2560  26/5/2560  โรงเรียนวัดสระสี่มุม
297   โรงเรียนรัตนบุรี นักเรียนวิถีพุทธ   8/5/2560  9/5/2560  โรงเรียนรัตนบุรี อำเภอรัตนบุรี จังหวัดสุรินทร์
298   โรงเรียนชลประทานผาแตก ปฎิบัติธรรมบุคลากรวิถีพุทธ   9/5/2560  10/5/2560  โรงเรียนชลประทานผาแตก อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่
299   โรงเรียนนาดูนประชาสรรพ์ ปฎิบัติธรรมบุคลากรวิถีพุทธ   17/5/2560  19/5/2560  โรงเรียนนาดูนประชาสรรพ์
300   โรงเรียนนาดูนประชาสรรพ์ นักเรียนวิถีพุทธ   17/5/2560  19/5/2560  โรงเรียนนาดูนประชาสรรพ์

ทั้งหมด 599 รายการ 6 / 12
 
 
 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
เว็บไซต์และข้อมูลของโรงเรียนทุกโรงเรียนในเว็บไซต์นี้ สงวนลิขสิทธิ์ การนำข้อมูลไปใช้ประโยชน์อื่นใด
ต้องได้รับการอนุญาต จากเจ้าของเว็บไซต์ก่อนเสมอ
 
สคูลจ๊อบ สมัครครู ประกาศรับสมัครครู สมัครงานโรงเรียน www.schooljob.in.th
คลิกเพื่อสมัครเป็นครู