คำค้น สถานที่
ลำดับ  ชื่อสถานศึกษา  หลักสูตรอบรม  วันที่เริ่ม  สิ้นสุด  สถานที่อบรม
1   โรงเรียนวังบ่อวิทยา นักเรียนวิถีพุทธ  หลักสูตรชาวพุทธ  20/6/2561  22/6/2561  โรงเรียนวังบ่อวิทยา
2   โรงเรียนสระยายโสมวิทยา นักเรียนวิถีพุทธ  หลักสูตรโครงงานคุณธรรม  5/7/2561  6/7/2561  ณ ห้องประชุมโรงเรียนสระยายโสมวิทยา อำเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี
3   โรงเรียนรัฐราษฎร์อนุสรณ์ ปฎิบัติธรรมบุคลากรวิถีพุทธ  หลักสูตรวิปัสสนากรรมฐานสำหรับครู  24/5/2561  25/5/2561  โรงเรียนรัฐราษฎร์อนุสรณ์
4   โรงเรียนชุมชนบ้านตาหลังใน พัฒนาครูบุคลากรวิถีพุทธ  หลักสูตรอบรมแนวทางการดำเนินงานโรงเรียนวิถีพุทธ  26/5/2561  26/5/2561  โรงเรียนชุมชนบ้านตาหลังใน ตำบลตาหลังใน อำเภอวังน้ำเย็น จังหวัดสระแก้ว 27210
5   โรงเรียนวัดบ้านจอม พัฒนาครูบุคลากรวิถีพุทธ  หลักสูตรการทำงานคือการปฏิบัติธรรม  9/8/2561  9/8/2561  วัดบ้านจอม ตำบลสองชั้น อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์
6   โรงเรียนวัดบ้านจอม นักเรียนวิถีพุทธ  หลักสูตรชาวพุทธ  8/8/2561  11/8/2561  วัดบ้านจอม ตำบลสองชั้น อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์
7   โรงเรียนภัทรญาณวิทยา พัฒนาครูบุคลากรวิถีพุทธ  หลักสูตรจิตวิญญาณครู  10/10/2561  12/10/2561  มหาจุฬาฯ วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา
8   โรงเรียนภัทรญาณวิทยา นักเรียนวิถีพุทธ  หลักสูตรชาวพุทธ  8/8/2561  8/8/2561  โรงเรียนภัทรญาณวิทยา
9   โรงเรียนพนมรอกวิทยา นักเรียนวิถีพุทธ  หลักสูตรชาวพุทธ  25/9/2561  26/9/2561  โรงเรีียนพนมรอกวิทยา ต.พนมรอก อ.ท่าตะโก จ.นครสวรรค์
10   โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี ปฎิบัติธรรมบุคลากรวิถีพุทธ  หลักสูตรวิปัสสนากรรมฐานสำหรับครู  9/10/2561  10/10/2561  หอประชุมโรงเรียนอนุบาลนนทบุรี
11   โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี พัฒนาครูบุคลากรวิถีพุทธ  หลักสูตรการทำงานคือการปฏิบัติธรรม  8/10/2561  8/10/2561  หอประชุมโรงเรียนอนุบาลนนทบุรี
12   โรงเรียนวัดไผ่ขาด นักเรียนวิถีพุทธ  หลักสูตรชาวพุทธ  17/5/2561  18/5/2561  โรงเรียนวัดไผ่ขาด
13   โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี นักเรียนวิถีพุทธ  หลักสูตรชาวพุทธ  31/7/2561  3/8/2561  หอประชุมโรงเรียนอนุบาลนนทบุรี
14   โรงเรียนบ้านทับใต้ พัฒนาครูบุคลากรวิถีพุทธ  หลักสูตรอบรมแนวทางการดำเนินงานโรงเรียนวิถีพุทธ  15/5/2561  15/5/2561  โรงเรียนบ้านทับใต้
15   โรงเรียนปทุมวิไล นักเรียนวิถีพุทธ  หลักสูตรชาวพุทธ  16/7/2561  16/7/2561  มหาจุฬาฯ วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา
16   โรงเรียนบ้านโนนทรายคำ นักเรียนวิถีพุทธ  หลักสูตรชาวพุทธ  12/5/2561  13/5/2561  หอประชุมโรงเรียนบ้านบัว(สระพังวิทยา)
17   โรงเรียนวัดสุทธิมงคล นักเรียนวิถีพุทธ  หลักสูตรชาวพุทธ  12/5/2561  13/5/2561  สำนักสงฆ์บัวทอง บ้านบัวทอง ต.สว่าง อ.พรรณานิคม จ.สกลนคร
18   โรงเรียนร่มธรรมานุสรณ์ พัฒนาครูบุคลากรวิถีพุทธ   6/6/2561  8/6/2561  โรงเรียนร่มธรรมนุสรณ์
19   โรงเรียนวัดดอนดำรงธรรม นักเรียนวิถีพุทธ  หลักสูตรชาวพุทธ  19/7/2561  20/7/2561  โรงเรียนวัดดอนดำรงธรรม (อาคารอเนกประสงค์) / ศาลาการเปรียญวัดดอนดำรงธรรม
20   โรงเรียนวัดลานนาบุญ(น้อม หงสะเดชอุปถัมภ์) นักเรียนวิถีพุทธ  หลักสูตรชาวพุทธ  7/6/2561  7/6/2561  โรงเรียนวัดลานนาบุญ (น้อม หงสะเดชอุปถัมภ์)
21   โรงเรียนวัดโบสถ์ นักเรียนวิถีพุทธ  หลักสูตรชาวพุทธ  19/6/2561  19/6/2561  โรงเรียนวัดโบสถ์ อ.อินทร์บุรี จ.สิงห์บุรี
22   โรงเรียนท่าปลาอนุสรณ์ ๒ นักเรียนวิถีพุทธ  หลักสูตรชาวพุทธ  8/6/2561  9/6/2561  หอประชุมโรงเรียนท่าปลาอนุสรณ์ ๒
23   โรงเรียนวัดสระสี่มุม นักเรียนวิถีพุทธ  หลักสูตรชาวพุทธ  7/6/2561  8/6/2561  โรงเรียนวัดสระสี่มุม
24   โรงเรียนบ้านหนองบัว นักเรียนวิถีพุทธ  หลักสูตรค่ายวิถีพุทธ  9/5/2561  11/5/2561  วัดอรัญญาวาส
25   โรงเรียนบ้านหนองบัว พัฒนาครูบุคลากรวิถีพุทธ  หลักสูตรครูโครงงานคุณธรรม  4/5/2561  6/5/2561  อุทยานแห่งชาติแม่เมย
26   โรงเรียนบ้านอูนโคก นักเรียนวิถีพุทธ  หลักสูตรค่ายวิถีพุทธ  7/6/2561  9/6/2561  โรงเรียนบ้านอูนโคก
27   โรงเรียนบ้านอูนโคก พัฒนาครูบุคลากรวิถีพุทธ  หลักสูตรพัฒนาสติบ่มเพาะปัญญา  14/6/2561  16/6/2561  โรงเรียนบ้านอูนโคก
28   โรงเรียนวัดดอนยอ นักเรียนวิถีพุทธ  หลักสูตรค่ายวิถีพุทธ  24/5/2561  26/5/2561  โรงเรียนวัดดอนยอ ต.ดอนยอ อ.เมือง จ.นครนายก
29   โรงเรียนรัตนบุรี นักเรียนวิถีพุทธ  หลักสูตรชาวพุทธ  8/5/2561  9/5/2561  มหาจุฬาฯ วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา
30   โรงเรียนวัดสวนดอก นักเรียนวิถีพุทธ  หลักสูตรชาวพุทธ  2/6/2561  4/6/2561  วัดร่ำเปิง ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
31   โรงเรียนวัดตาลกง(ธรรมศรียาทร) นักเรียนวิถีพุทธ  หลักสูตรชาวพุทธ  7/6/2561  9/6/2561  โรงเรียนวัดตาลกง(ธรรมศรียาทร)
32   โรงเรียนสิงห์บุรี พัฒนาครูบุคลากรวิถีพุทธ  หลักสูตรอบรมแนวทางการดำเนินงานโรงเรียนวิถีพุทธ  4/5/2561  4/5/2561  โรงเรียนสิงห์บุรี
33   โรงเรียนบ้านบัว(สระพังวิทยา) นักเรียนวิถีพุทธ  หลักสูตรชาวพุทธ  12/5/2561  13/5/2561  สำนักสงฆ์บัวทอง บ้านบัวทอง ต.สว่าง อ.พรรณานิคม จ.สกลนคร
34   โรงเรียนวัดเฉลิมพระเกียรติ(พิบูลบำรุง) พัฒนาครูบุคลากรวิถีพุทธ  หลักสูตรอบรมแนวทางการดำเนินงานโรงเรียนวิถีพุทธ  12/5/2561  14/5/2561  โรงเรียนวัดเฉลิมพระเกียรติ(พิบูลบำรุง)
35   โรงเรียนอนุบาลเทพสุนทรินทร์ พัฒนาครูบุคลากรวิถีพุทธ  หลักสูตรอบรมแนวทางการดำเนินงานโรงเรียนวิถีพุทธ  31/3/2561  31/1/2561  มหาจุฬาฯ วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา
36   โรงเรียนวัดไผ่ขาด ปฎิบัติธรรมบุคลากรวิถีพุทธ   3/9/2561  4/9/2561  โรงเรียนวัดไผ่ขาด สุพรรณบุรี
37   โรงเรียนสิงห์บุรี ปฎิบัติธรรมบุคลากรวิถีพุทธ  หลักสูตรวิปัสสนากรรมฐานสำหรับครู  2/5/2561  3/5/2561  โรงเรียนสิงห์บุรี
38   โรงเรียนสิงห์บุรี นักเรียนวิถีพุทธ  หลักสูตรชาวพุทธ  8/5/2561  11/5/2561  โรงเรียนสิงห์บุรี
39   โรงเรียนหนองม่วงวิทยา นักเรียนวิถีพุทธ  หลักสูตรค่ายวิถีพุทธ  12/5/2561  14/5/2561  โรงเรียนหนองม่วงวิทยา อ.หนองม่วง จ.ลพบุรี 15170
40   โรงเรียนบ้านหนองดู่ดอนเปือย พัฒนาครูบุคลากรวิถีพุทธ  หลักสูตรอบรมแนวทางการดำเนินงานโรงเรียนวิถีพุทธ  20/3/2561  22/3/2561  โรงเรียนสามหมอโนนทัน
41   โรงเรียนบ้านวังม่วง พัฒนาครูบุคลากรวิถีพุทธ  หลักสูตรอบรมแนวทางการดำเนินงานโรงเรียนวิถีพุทธ  20/3/2561  22/3/2561  โรงเรียนสามหมอโนนทัน
42   โรงเรียนสามหมอโนนทัน พัฒนาครูบุคลากรวิถีพุทธ  หลักสูตรอบรมแนวทางการดำเนินงานโรงเรียนวิถีพุทธ  20/3/2561  22/3/2561  โรงเรียนสามหมอโนนทัน
43   โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ร้อยเอ็ด นักเรียนวิถีพุทธ  หลักสูตรชาวพุทธ  20/6/2561  22/6/2561  วัดวิมลนิวาส จังหวัดรัอยเอ็ด
44   โรงเรียนอุดรธรรมานุสรณ์ นักเรียนวิถีพุทธ  หลักสูตรชาวพุทธ  14/6/2561  15/6/2561  อาคารอเนกประสงค์ โรงเรียนอุดรธรรมานุสรณ์
45   โรงเรียนอุดรธรรมานุสรณ์ พัฒนาครูบุคลากรวิถีพุทธ  หลักสูตรอบรมแนวทางการดำเนินงานโรงเรียนวิถีพุทธ  4/5/2561  4/5/2561  ห้องโสตทันศึกษา โรงเรียนอุดรธรรมานุสรณ์
46   โรงเรียนบ้านถ่อน นักเรียนวิถีพุทธ  หลักสูตรชาวพุทธ  12/5/2561  14/5/2561  สำนักสงฆ์บัวทอง ต.สว่าง อ.พรรณานิคม จ.สกลนคร
47   โรงเรียนปิยะบุตร์ นักเรียนวิถีพุทธ  หลักสูตรชาวพุทธ  10/5/2561  11/5/2561  โรงเรียนปิยะบุตร์
48   ปิยะบุตร์ พัฒนาครูบุคลากรวิถีพุทธ   2/5/2561  2/5/2561  โรงเรียนปิยะบุตร์
49   โรงเรียนชัยเกษมวิทยา นักเรียนวิถีพุทธ  หลักสูตรชาวพุทธ  17/5/2561  18/5/2561  โรงเรียนชัยเกษมวิทยา
50   โรงเรียนคงทองวิทยา พัฒนาครูบุคลากรวิถีพุทธ  หลักสูตรอบรมแนวทางการดำเนินงานโรงเรียนวิถีพุทธ  10/5/2561  10/5/2561  โรงเรียนคงทองวิทยา

ทั้งหมด 599 รายการ 1 / 12
 
 
 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
เว็บไซต์และข้อมูลของโรงเรียนทุกโรงเรียนในเว็บไซต์นี้ สงวนลิขสิทธิ์ การนำข้อมูลไปใช้ประโยชน์อื่นใด
ต้องได้รับการอนุญาต จากเจ้าของเว็บไซต์ก่อนเสมอ
 
สคูลจ๊อบ สมัครครู ประกาศรับสมัครครู สมัครงานโรงเรียน www.schooljob.in.th
คลิกเพื่อสมัครเป็นครู