คำค้น สถานที่
ลำดับ  ชื่อสถานศึกษา  หลักสูตรอบรม  วันที่เริ่ม  สิ้นสุด  สถานที่อบรม
1   โรงเรียนบ้านทับใต้ พัฒนานักเรียนวิถีพุทธ  หลักสูตรหลักชาวพุทธ  15/5/2561  18/5/2561  โรงเรียนบ้านทับใต้
2   โรงเรียนบ้านแสนสุขสามัคคี ปฎิบัติธรรมบุคลากรวิถีพุทธ   30/3/2561  31/3/2561  โรงเรียนบ้านแสนสุขสามัคคี
3   โรงเรียนบ้านแสนสุขสามัคคี พัฒนาครูบุคลากรวิถีพุทธ   29/3/2561  29/3/2561  โรงเรียนบ้านแสนสุขสามัคคี
4   โรงเรียนบ้านอูนโคก พัฒนาครูบุคลากรวิถีพุทธ   12/3/2561  15/3/2561  มหาจุฬาฯ วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา
5   โรงเรียนบ้านน้ำแรม (รัฐราษฎร์อนุเคราะห์) ปฎิบัติธรรมบุคลากรวิถีพุทธ  ปฏิบัติธรรมสำหรับบุคลากรครูโรงเรียนวิถีพุทธ  22/3/2561  23/3/2561  อาคารอเนกประสงค์โรงเรียนบ้านน้ำแรม (รัฐราษฎร์อนุเคราะห์)
6   โรงเรียนวัดบ้านนา(ฟินวิทยาคม) พัฒนาครูบุคลากรวิถีพุทธ  พัฒนาครูที่ปรึกษาโครงงานคุณธรรม  21/3/2561  21/3/2561  โรงเรียวัดบ้านนา(ฟินวิทยาคม) จังหวัดชลบุรี
7   โรงเรียนโพธิ์ตากพิทยาคม  31/5/2561  1/6/2561  วัดใกล้เคียงกับโรงเรียน
8   โรงเรียนอนุบาลเจริญศิลป์ พัฒนานักเรียนวิถีพุทธ  หลักสูตรหลักชาวพุทธ  6/6/2561  8/6/2561  โรงเรียนอนุบาลเจริญศิลป์
9   โรงเรียนอนุบาลเจริญศิลป์ ปฎิบัติธรรมบุคลากรวิถีพุทธ  ปฏิบัติธรรมสำหรับบุคลากรครูโรงเรียนวิถีพุทธ  30/3/2561  31/3/2561  โรงเรียนอนุบาลเจริญศิลป์
10   โรงเรียนอนุบาลเจริญศิลป์ พัฒนาครูบุคลากรวิถีพุทธ  หลักสูตรแนวทางการพัฒนาอัตลักษณ์ ๒๙ ประการสู่ความเป้นวิถีพุทธ  29/3/2561  29/3/2561  โรงเรียนอนุบาลเจริญศิลป์
11   โรงเรียนอนุบาลขวัญยืน ปฎิบัติธรรมบุคลากรวิถีพุทธ   17/10/2561  19/10/2561  โรงเรียนอนุบาลขวัญยืน
12   โรงเรียนอนุบาลขวัญยืน พัฒนานักเรียนวิถีพุทธ  หลักสูตรหลักชาวพุทธ  6/9/2561  8/9/2561  โรงเรียนอนุบาลขวัญยืน
13   โรงเรียนบ้านหนองดู่ดอนเปือย พัฒนานักเรียนวิถีพุทธ  หลักสูตรหลักชาวพุทธ  22/3/2561  22/3/2561  โรงเรียนบ้านสามหมอโนนทัน อ.โคกโพธิ์ไชย จ.ขอนแก่น 40160
14   โรงเรียนบ้านหนองดู่ดอนเปือย พัฒนาครูบุคลากรวิถีพุทธ  หลักสูตรแนวทางการพัฒนาอัตลักษณ์ ๒๙ ประการสู่ความเป้นวิถีพุทธ  22/3/2561  22/3/2561  โรงเรียนบ้านสามหมอโนนทัน อ.โคกโพธิ์ไชย จ.ขอนแก่น 40160
15   โรงเรียนบ้านหนองดู่ดอนเปือย พัฒนานักเรียนวิถีพุทธ   20/3/2561  21/3/2561  โรงเรียนบ้านสามหมอโนนทัน อ.โคกโพธิ์ไชย จ.ขอนแก่น
16   โรงเรียนสวามหมอโนนทัน ปฎิบัติธรรมบุคลากรวิถีพุทธ   21/3/2561  22/3/2561  โรงเรียนสามหมอโนนทัน
17   โรงเรียนสามหมอโนนทัน พัฒนาครูบุคลากรวิถีพุทธ  หลักสูตรแนวทางการพัฒนาอัตลักษณ์ ๒๙ ประการสู่ความเป้นวิถีพุทธ  21/3/2561  22/3/2561  โรงเรียนสามหมอโนนทัน
18   โรงเรียนสามหมอโนนทัน พัฒนานักเรียนวิถีพุทธ  หลักสูตรหลักชาวพุทธ  20/3/2561  20/3/2561  โรงเรียนสามหมอโนนทัน
19   โรงเรียนป่าแดงวิทยา พัฒนานักเรียนวิถีพุทธ  หลักสูตรหลักชาวพุทธ  8/3/2561  9/3/2561  โรงเรียนป่าแดงวิทยา
20   โรงเรียนฝายหินประชารักษ์ โรงเรียนบ้านหินสิ่ว ปฎิบัติธรรมบุคลากรวิถีพุทธ  ปฏิบัติธรรมสำหรับบุคลากรครูโรงเรียนวิถีพุทธ  8/2/2561  9/2/2561  โรงเรียนฝายหินประชารักษ์ โรงเรียนบ้านหินสิ่ว
21   โรงเรียนฝายหินประชารักษ์ โรงเรียนบ้านหินสิ่ว พัฒนาครูบุคลากรวิถีพุทธ  หลักสูตรแนวทางการพัฒนาอัตลักษณ์ ๒๙ ประการสู่ความเป้นวิถีพุทธ  7/2/2561  7/2/2561  โรงเรียนฝายหินประชารักษ์
22   โรงเรียนวัดโพธิ์ศรี พัฒนานักเรียนวิถีพุทธ  หลักสูตรหลักชาวพุทธ  27/2/2561  28/2/2561  โรงเรียนวัดโพธิ์ศรี
23   โรงเรียนบ้านเขาหิน (นิกรราษฏร์บำรุง) พัฒนานักเรียนวิถีพุทธ  หลักสูตรหลักชาวพุทธ  17/2/2561  18/2/2561  วัดเขาหิน
24   โรงเรียนบ้านเขาหิน (นิกรราษฏร์บำรุง) พัฒนานักเรียนวิถีพุทธ  หลักสูตรหลักชาวพุทธ  15/2/2561  16/2/2561  วัดเขาหิน
25   โรงเรียนบ้านเขาหิน (นิกรราษฏร์บำรุง) พัฒนานักเรียนวิถีพุทธ  หลักสูตรหลักชาวพุทธ  14/2/2561  14/2/2561  วัดเขาหิน
26   โรงเรียนบ้านบุ่งอ้ายเจี้ยม พัฒนาครูบุคลากรวิถีพุทธ   2/3/2561  2/3/2561  โรงเรียนบ้านบุ่งอ้ายเจี้ยม
27   โรงเรียนบ้านบุ่งอ้ายเจี้ยม ปฎิบัติธรรมบุคลากรวิถีพุทธ   3/3/2561  4/3/2561  โรงเรียนบ้านบุ่งอ้ายเจี้ยม
28   โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ร้อยเอ็ด พัฒนานักเรียนวิถีพุทธ   30/5/2561  1/6/2561  มหาจุฬาฯ วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา
29   โรงเรียนสระยายโสมวิทยา ปฎิบัติธรรมบุคลากรวิถีพุทธ  ปฏิบัติธรรมสำหรับบุคลากรครูโรงเรียนวิถีพุทธ  12/3/2561  14/3/2561  วัดทิพย์สุคนธาราม หมู่ 13 ตําบลดอนแสลบ อําเภอหวยกระเจา จังหวัดกาญจนบุรี, 71170
30   โรงเรียนสระยายโสมวิทยา พัฒนานักเรียนวิถีพุทธ  หลักสูตรหลักชาวพุทธ  8/2/2561  8/2/2561  โรงเรียนสระยายโสมวิทยา
31   โรงเรียนบ้านคลองมะนาว พัฒนานักเรียนวิถีพุทธ   13/2/2561  15/2/2561  โรงเรียนบ้านคลองมะนาว อำเภอคลองใหญ่ จังหวัดตราด 23110
32   โรงเรียนฝายหินประชารักษ์ โรงเรียนบ้านหินสิ่ว พัฒนานักเรียนวิถีพุทธ  หลักสูตรหลักชาวพุทธ  7/2/2561  9/2/2561  โรงเรียนฝายหินประชารักษ์
33   รร.บ้านเหล่าป่าฝาง รร.บ้านกาด (เขมวังส์)รร.มะกับตองหลวง รร.บ้านห้วยตอง รร.พัฒนาต้นน้ำที่5 ขุนวาง รร.บ้านหัวริน พัฒนาครูบุคลากรวิถีพุทธ   23/2/2561  25/2/2561   รร.บ้านกาด (เขมวังส์)
34   โรงเรียนบ้านหนองจิกยาว พัฒนานักเรียนวิถีพุทธ  หลักสูตรหลักชาวพุทธ  8/2/2561  9/2/2561  โรงเรียนบ้านหนองจิกยาว อ.หนองฉาง จ.อุทัยธานี
35   โรงเรียนบ้านสันทราย พัฒนานักเรียนวิถีพุทธ  หลักสูตรหลักชาวพุทธ  23/5/2561  25/5/2561  โรงเรียนบ้านสันทราย
36   โรงเรียนวัดประยุรวงศาวาส ปฎิบัติธรรมบุคลากรวิถีพุทธ   18/2/2561  18/2/2561  ห้องประชุม ส.ว.ย 1 โรงเรียนวัดประยุรวงศาวาส
37   โรงเรียนบ้านอำเภอ พัฒนานักเรียนวิถีพุทธ  หลักสูตรหลักชาวพุทธ  12/3/2561  12/3/2561  โรงเรียนบ้านอำเภอ จังหวัดชลบุรี
38   โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ร้อยเอ็ด พัฒนานักเรียนวิถีพุทธ  หลักสูตรหลักชาวพุทธ  21/5/2561  23/5/2561  โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ร้อยเอ็ด
39   โรงเรียนสันติวิทยาสรรพ์ พัฒนาครูบุคลากรวิถีพุทธ   11/1/2561  11/1/2561  ห้องประชุมโรงเรียนสันติวิทยาสรรพ์
40   โรงเรียนสันติวิทยาสรรพ์ พัฒนานักเรียนวิถีพุทธ  หลักสูตรหลักชาวพุทธ  10/1/2561  12/1/2561  ห้องประชุมโรงเรียนสันติวิทยาสรรพ์
41   โรงเรียนปิยะบุตร์ ปฎิบัติธรรมบุคลากรวิถีพุทธ   2/5/2561  4/5/2561  โรงเรียนปิยะบุตร์
42   โรงเรียนอนุบาลเทพสุนทรินทร์ ปฎิบัติธรรมบุคลากรวิถีพุทธ   29/3/2561  31/3/2561  มหาจุฬาฯ วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา
43   โรงเรียนวัดสว่างภพ พัฒนานักเรียนวิถีพุทธ  หลักสูตรหลักชาวพุทธ  8/2/2561  9/2/2561  โรงเรียนวัดสว่างภพ
44   โรงเรียนวัดเนินเขาดิน ปฎิบัติธรรมบุคลากรวิถีพุทธ   3/10/2560  4/10/2560  โรงเรียนวัดเนินเขาดิน อ.แกลง จ.ระยอง
45   โรงเรียนอนุบาลเทพสุนทรินทร์ พัฒนานักเรียนวิถีพุทธ  หลักสูตรหลักชาวพุทธ  20/2/2561  21/2/2560  โรงเรียนอนุบาลเทพสุนทรินทร์. จ. แพร่
46   โรงเรียนวัดทุ่งน้อย พัฒนาครูบุคลากรวิถีพุทธ   23/12/2560  23/12/2560  โรงเรียนวัดทุ่งน้อย ต.แหลมบัว อ.นครชัยศรี จ.นครปฐม
47   โรงเรียนวัดบ้านนา(ฟินวิทยาคม) ปฎิบัติธรรมบุคลากรวิถีพุทธ   7/2/2561  9/2/2561  โรงเรียนวัดบ้านนา(ฟินวิทยาคม) จ.ชลบุรี
48   โรงเรียนวัดบ้านนา(ฟินวิทยาคม) พัฒนานักเรียนวิถีพุทธ  หลักสูตรหลักชาวพุทธ  5/2/2561  7/2/2561  โรงเรียนวัดบ้านนา(ฟินวิทยาคม) จ.ชลบุรี
49   โรงเรียนบ้านหัวถนน ปฎิบัติธรรมบุคลากรวิถีพุทธ   17/3/2561  18/3/2561  วัดภูเขาหลง ต.ทุ่งหวัง อ.เมือง จ.สงขลา
50   โรงเรียนบ้านหัวถนน พัฒนาครูบุคลากรวิถีพุทธ   16/3/2561  16/3/2561  วัดหัวถนน ต.ปริก อ.สะเดา จ.สงขลา

ทั้งหมด 516 รายการ 1 / 11
 
 
 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
เว็บไซต์และข้อมูลของโรงเรียนทุกโรงเรียนในเว็บไซต์นี้ สงวนลิขสิทธิ์ การนำข้อมูลไปใช้ประโยชน์อื่นใด
ต้องได้รับการอนุญาต จากเจ้าของเว็บไซต์ก่อนเสมอ
 
www.schooljob.in.th ประกาศรับสมัครครู สมัครงานครู งานอาจารย์ งานโรงเรียน
คลิกเพื่อสมัครเป็นครู