ช่องที่มี * จำเป็นต้องกรอกให้ครบถ้วนค่ะ
ข้อมูลเบื้องต้น
     
  เริ่มโครงการวิถีพุทธปี พ.ศ.: * ใส่เป็นตัวเลข เช่น 2556
  โรงเรียนเป็นแกนนำวิถีพุทธ: ใช่ ไม่ใช่
  โรงเรียนตั้งอยู่ใน: เมือง ต่างอำเภอ
     
ข้อมูลโรงเรียน
     
  รหัสโรงเรียน: *
รหัสโรงเรียนคือ รหัสที่ราชการออกให้กับแต่ละโรงเรียนตามแต่ละสังกัดเช่น รหัส OBEC เป็นต้น
(หากระบบแจ้งว่าเคยลงทะเบียนแล้ว กรุณาตรวจสอบชื่อโรงเรียนอย่างระเอียด ที่นี่ ถ้าปรากฎว่าข้อมูลไม่ใช่โรงเรียนที่จะลงทะเบียนใหม่ กรุณากำหนดรหัสโรงเรียนเอง เป็นตัวเลข 5-8 ตัว หากซ้ำอีกให้กำหนดใหม่ จนกว่าจะใช้ได้)
     
  ชื่อโรงเรียน: โรงเรียน *
ไม่ต้องกรอก "โรงเรียน " เช่น โรงเรียนทดสอบวิทยา กรอกเป็น "ทดสอบวิทยา"
     
  ประเภทโรงเรียน: ร.ร.ประถมศึกษา ร.ร.มัธยมศึกษา
ร.ร.ศึกษาสงเคราะห์ ร.ร.ศึกษาพิเศษ
  เลขที่:
  หมู่ที่:
  หมู่บ้าน:
  ตรอก/ซอย:
  ถนน:
  ตำบล/แขวง: *
  อำเภอ/เขต: *
  จังหวัด: *
  รหัสไปรษณีย์: *
  โทรศัพท์:
  แฟกซ์:
  เว็บไซต์: http:// เช่น www.vitheebuddha.com
  อีเมล์: เช่น vitheebuddha@vitheebuddha.com
  ปีที่ก่อตั้ง:
  จำนวนห้องเรียน: * ( โดยประมาณ)
  จำนวนครู: * ( โดยประมาณ)
  จำนวนนักเรียน: * ( โดยประมาณ)
  ผู้อำนวยการโรงเรียน: *
  ระดับชั้นที่เปิดสอน: เด็กเล็ก อนุบาล ประถม มัธยม 1 - 3 มัธยม 4 - 6
  ตราสัญลักษณ์โรงเรียน: ชื่อภาพเป็นภาษาอังกฤษ ภาพ jpg,gif,png ขนาดไม่เกิน 300 Kb
  แผนที่โรงเรียน: ชื่อภาพเป็นภาษาอังกฤษ ภาพ jpg,gif,png ขนาดไม่เกิน 300 Kb
     
ข้อมูลสังกัด
  สังกัดเขตพื้นที่การศึกษา: สพป. จังหวัด เขต
สพม.
สังกัดอื่นๆ โปรดระบุ

* กรุณาเลือกเขตพื้นที่ข้อใดข้อหนึ่ง เลือกจังหวัด และเขตพื้นที่โรงเรียนสังกัดด้วยค่ะ
     
ข้อมูลเข้าระบบ
กรุณาตั้งรหัสผ่านเพื่อทำประเมิน 29 ประการ และกรุณาจดชื่อและรหัสผ่านไว้ด้วย เพื่อป้องกันการลืม
     
  ชื่อผู้ใช้(username): * ใช้รหัสโรงเรียนเป็นชื่อผู้ใช้
  รหัสผ่าน(password): * ตั้งรหัสผ่าน สำหรับเข้ากรอกข้อมูล 29 ประการ เป็นภาษาอังกฤษ หรือ ตัวเลข พิมพ์ติดกันเท่านั้น เช่น Vtbud2555
     
ผู้กรอกข้อมูล
     
  ชื่อผู้กรอกข้อมูล: *
  เบอร์โทรศัพท์: *
  อีเมล์:
     
   
 
 
 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
เว็บไซต์และข้อมูลของโรงเรียนทุกโรงเรียนในเว็บไซต์นี้ สงวนลิขสิทธิ์ การนำข้อมูลไปใช้ประโยชน์อื่นใด
ต้องได้รับการอนุญาต จากเจ้าของเว็บไซต์ก่อนเสมอ
 
www.schooljob.in.th ประกาศรับสมัครครู สมัครงานครู งานอาจารย์ งานโรงเรียน
คลิกเพื่อสมัครเป็นครู